Homeaan het Nederlandsche volkPagina 21

JPEG (Deze pagina), 658.57 KB

TIFF (Deze pagina), 6.56 MB

PDF (Volledig document), 18.18 MB

·« -- lf) -­
l De burgermunt is nuttig in koloniën, mits apart toe-
gepast, zoo ook voor alle volken en bezitters van plan-
` tagiën, vooral die 1net schulden zijn bezwaard.
De Titel is:
Nationale Inrigtiug van Buzgermurzt. j
Zij geeft in burgermunt of wel in rentelooze muntbil-
letten voorschot op hypotheek tot de volle waarde der
onderpanden.
De voorschotnemer betaalt jaarlijks 2% pCt. als rente
of als afbetaling naar eigen verkiezing.
Na 80 jaar is hij geheel vrij en zonder het voorschot te
·° restituëeren. Zij, die 3, 4 of 5 pCt. betalen, zijn even-
redig eerder vrij. r
Voor nuttige ondernemingen wordt de interest of afbe-
taling nog verminderd des noodig.
Verzekering voor verval van brand der onderpanden
is eene vereischte. ’s Jaarlijks wordt de helft der ontvangst
tot afbetaling der Nationale Schuld en de andere helft tot
afbetaling der Burgermunt aangewend, beiden ’lOO voor
/100. ln de kosten van administratie en daarstelling der
Burgermunt is nader gemakkelijk te voorzien.
Deelnemers kiezen het Bestuur.
BEREKENIN G. `
l Over Een Millioen Guldens voorschot in Burgerinunl
tegen Q; PCL afbetaling per jaar.
fl,O()0,000 à pCt. off25,000 per jaar,
zijn na SO jaar ............ 2,000,0(lU.
De ontvangst alzoo Twee Millioen Guldens.
Afbetaling per jaar.
’lOO voor ’]0O.
Effecten l‘2,50(l in SO jaar ......... ‘l,O(lO,()OO.
‘ Burgermunt idem idem .......... » 1,000,000.
E 2.000,000.
De uitgaaf alzoo ook Twee Milliocn Culdens.