Homeaan het Nederlandsche volkPagina 20

JPEG (Deze pagina), 760.05 KB

TIFF (Deze pagina), 6.56 MB

PDF (Volledig document), 18.18 MB

... 43 _
verleend ware; ik ben zeer verlangend de beoordeeling
van UEd. Mogende derzelve te vernemen; het is zeker,
dat door deze inrigting te voorzien is in het tegenwoor-
dige, voor altoos of voor alle bijzondere gevallen van geld-
gebrek, en, indien van den beginne af, bij het invoeren
van goud en zilver, als vervvissel-specie of munt of geld,
om ruilhandel te drijven, ook eene burgermunt, als tegen-
hanger of wijziging had bestaan, dan hadden geene tulpen-
bollen of ellecten-speculatie of groote schulden ons Vader-
land of den algemeenen handel ooit gedrukt.
Dit credietpapier is voor den el‘l`ectenhandel echter niet
hinderlijk, zij bevordert veeleer den kooplust of eigentlijk F
ons crediet, o1n dathet El-; pCts. effect weldra tot ’l(JO pCt.
zal klimmen; maar te gelijk ook bevorderd zij den alge-
meenen handel en de nijverheid en staatsschulden worden
langzaam afbetaald. Z? is arm en rg/c, met Ilyváï/Lëid
gepaard, ten voordeel.
Depreciatie der munt is bijna onmogelijk, Want op aan-
vraag Wordt zij als voorschot afgegeven, en zonder aari-
vraag staat de inrigting van zelve stil; de uitgifte is ook
nog naar de behoefte te bepalen en in redelijke tijden is
de vervvisseling tegen klinkend geld ook mogelijk.
Hem, die zijn interest of afbetaling van voorschot van
burgermunt voldoet, is het geen onderscheid om in klin-
kende specie of in papier te voldoen.
. De burgermunt bezit de volle waarde door de hypothe- l
L ken op de bezittingen der natie en de voortdurende jaar-
lijksche aflossing; verwisseling in kleinere burgermunt
I wordt toegestaan.
j Burgermunt heeft het voordeel, dat zij bijna niets kost,
dagelijks rentgevend is en onder het gebruik overgaat van
niet tot iet! ! .’
Zij is in geval van verlies herstelbaar, bij ontvreeinding
te ontdekken en zal weldra in het Buitenland even gang-
baar zijn als ander papier. _
Ia geval van onvoorziene uitgaven de regering zyn
geene gedvvorzgezze, gebedelde , nov/z uitlokkem/e negerin-
xiiin ooit weder noodig,