Homeaan het Nederlandsche volkPagina 19

JPEG (Deze pagina), 821.32 KB

TIFF (Deze pagina), 6.65 MB

PDF (Volledig document), 18.18 MB

--' ...
Minister van Koophandel en Nijverheid, waarvoor eene
kandidatenlijst reeds gereed is. Door zulken Minister, als-
dan geadsisteerd wordende door Kamers van Koophandel
met afdeelingen voor alle andere takken van nijverheid,
ontkiemt eene vereeniging, die van zelve de behoefte van
den staat, der Regering en van zich zelve zal begrijpen,
_ steeds hartelijker en gemakkelijker medewerken tot een
goed geheel en die voor ons geheel bijzonder land aan
geene voorbeelden van vreemde natiën voorkeur zal geven.
Een circuleerend medium, betalingsmiddel of omloopend
geld, gevestigd op het crediet der natie, zal niet langer
. ( achterblijven om in het geldgebrek, aflossing van schuld
en vermindering van belasting te voorzien. Want het is
den handelaar toe te kennen, dat hij het woord crediet­
" en wisseloperatie, tot verlenging van tijd, bij betaling of
tot verbetering zijner kas verstaat; hij weet het ook, dat
ledigliggend of werkeloos kapitaal een dood ligchaam is;
_de nijveren mogen derhalve op ondersteuning hopen; in
vele werkzaamheden zal voordeel te vinden zijn; elk zal
in zijne behoeften beter kunnen voorzien, en door ver-
meerdering van koopers rijst de handel als uit den grond;
en dan zullen onze mannen van hooge studie, staatkunde
en oorlogsbeleid, in gezamentlijk overleg, de grootste lof
ook bij het volk verwerven. Vrede zal bestaan tusschen
regering en volk, zoo als zij beiden nog nooit door het
onverwrikbaar en eenig bestanddeel van ons land, d. i.:
den handel, zijn) aaneengeklemd geweest; dan zal onze
geheiligde Vaderlandsche spreuk: "Eendragt maakt magt,"
niet weder tot partijwoede kunnen verlaagd worden. Onze
wettige Vorst vindt zijne verdedigers in den Raad, gesteund
alsdan door geheel de natie, die van den handel alleen is
geboren. I
Vergun mij, Edel Mogende Heeren! bijgaande gedrukte
Circulaire, wegens Burgermunt, op ’lO Januarij l85’l, door
mij geïnventeerd, hierbij over te leggen, zij is even ge-
` makkelijk en noodzakelijk tot mijne voorgestelde VERBETEMJE
REGERING, of althans als eene proef aan te wenden. Het
ware wenschelijk, dat tot deze inrigting alreeds concessie