Homeaan het Nederlandsche volkPagina 18

JPEG (Deze pagina), 772.34 KB

TIFF (Deze pagina), 6.65 MB

PDF (Volledig document), 18.18 MB

­­ 'IG ­-
berouw over het verledene en verlegenheid voor de toe-
komst, en kan in woeste onberadenlieid verkeeren, bij
voorbeeld om den effectenhandel te storen, hetgeen den
weldenkenden regtvaardig zoude moeten noemen, en, mijns
inziens, zeer nabij is te gebeuren; want ofschoon de alge-
meene amnestie (vergiffenis) , door Oranje verleend, troost
gaf, na zoo vele misdadige handelingen, blijven echter de
straffen invretend voortwoeden; het geldgebrek, belasting
op alle artikelen van de _n0odigste behoeften, lediggang en
een voortdurend donker verschiet, veroorzaken verwarde
en tot oproer geneigde denkbeelden. Luxe neemt toe,
om de armoede, helaas! te bedekken. Liefdadige inrig- _ {
tingen moet 1116311 openstellen, men vormt bedelaars en
ondermijnt het gevoel van eigen waarde, maar ook alle
soorten van gevangenissen verrijzen; het Strafwetboek is "
van algemeene studie bij de minderen. Bankroeten, frau-
duleuse handelingen, geheime dieverijen, krankzinnigheid,
zelfmoord, of de woeste wensch om te sterven, zijn in
zwang.
De gevolgen van misbruik van geld of van algemeen.
geldgebrek wordt door velen nog niet goed begrepen; de
behoefte van geld voor algemeenen handel en nijverheid
schijnt niet meer gevoelt te worden; intusschen zekeren v
Vorst, die voor eeuwen reeds gelijke ellende als wij en het
te niet gaan van den handel bemerkte, gaf toen reeds
koperen munt (papieren munt gewis was onbekend) in de
wandeling, om in het geldgebrek te voorzien en slaagde
daarin zeer tot welzijn zijner natie. W
Bij ons is het dan ook nu wel meer dan tijd om zoo-
l veel mogelijk op eens in de gebreken van handel, nijver-
heid en geld te voorzien. In het verschiet is immers nog
vermeerdering van rampen, door langer verzuim, te be-
rekenen, en in zoo weinige woorden is mijne reeds ge-
noemde gemakkelijkheid tot redding van mijn Vaderland,
mijns inziens, te openbaren.
Tot werbeterzle regering vereenige zij zich slechts met `
een Hoofd-Ministerie dat ons voegt, namelijk:
De Regering kieze en benoeme naar bekwaam-:/zeiel een