Homeaan het Nederlandsche volkPagina 17

JPEG (Deze pagina), 807.29 KB

TIFF (Deze pagina), 6.67 MB

PDF (Volledig document), 18.18 MB

. - T5 -­­
tijdstip voor elk en een ieder al te ongevallig, ondervindt
1nen, dat door goede en kwade lnventiën, door Machine-
` rie, door Associatiën, en zoo voort, allengs een aanzienlijk
getal bedrijvigen verdrongen en in groote mate de werk-
zaamheden verminderd zijn en worden, terwijl bovendien
de overbevolking te rasser schijnt toe te nemen, in een na-
tuurlijk verband tot het pauperismel
Onze bezittingen van vaste goederen daarentegen hier te
lande, geschat op Twee Duizend Millioen Guldens, zijn
ter bovengenoemde oorzaken van misbruik van geld of
der buitengewone geldswaarde, als het ware met eene extra
J belasting boven de zoo buitengewone hooge belasting ge-
drukt; want eenen nijveren voor zijne affaire of voor eene
onderneming een voorschot op zijn eigendom behoevende,
T kan niet onder 4, 5 of 6 PCL per jaar teregt onder hypo-
thecair verbandl alzoo bovendien met groote kosten en dan
nog per gratie van ­-of met nederig verzoek aan - ge-
_noen1de geldschieters of speeulanten en slechts op panden,
die aan hunne caprices geheel voldoen.
Te klaarblijkelijk geraken mindere perceelen daardoor
in verval en eindelijk in handen van woekeraars op huur-
gelden.
Voor handel en nijverheid bestaat geldgebrek ten ge-
volge; zoo hoogen interest is niet mogelijk te gewinnenl
Crediet en goede trouw zijn wankelend; terwijl het geld
uit de wandeling teruggehouden wordende, ofschoon het
eigendom der Natie, zoo is de vrees voor kwade financiën
onvermijdelijk. De minderen zien op de efiectenhandelaars
reeds met verachting; zij zien, dat die vernielders van han-
; del, erediet en werkzaamheid de koopmansbeurzen , de
openbare pleinen en hunne bijzondere societeiten zelfs op
‘ feestdagen bestormen, en als een drom van menschen op-
eengepakt bewegen, gelijkende Samus bende. De minde-
ren wijten zulks aan de Heeren in den Haag, aan de Re-
gering en de Staten-Generaal, die zij niet gekozen heb-
ben. De wijd beroemde kalmte en gerustheid der lfleder-
landsche Natie is geenszins meer door goede berekening of
gelukkig vooruitzigt verzekerd, maar bestaat veeleer door