Homeaan het Nederlandsche volkPagina 16

JPEG (Deze pagina), 777.14 KB

TIFF (Deze pagina), 6.67 MB

PDF (Volledig document), 18.18 MB

_. jg; _
en, voor dien gewetcnloozen woeker it ordt zoo 1]1CG(l0OgG1l*·
loos door OIIZC Regering van de minderen die hooge be-
lasting gevorderd en afgedwongen! Dat heet ons crediet
bewaren, ofschoon ons ten schande, toch de koers aan de
beurs van ons eilect zich naar die van vreemde Staten re-
gelt. Het is innners waarheid, dat gedurende 38 jaren, wat
de koers aangaat der pCts., dezelve dobberende vvas van
G7 à 33 pCt., dooreen alzoo 50 pCL! dat daarvan door de
Regering elk jaar is volgehouden f 9.50 te voldoen, of wel
f 5 ten Honderd, en alzoo is het, dat hij, die geld bekomt
tot 2 pCt. interest per jaar en effecten daarvoor koopt, G50
pCt. vvinst geniet per jaar! Op zekere buitenlandsche ef- (
iecten van lagere koers kan 1ncn_ ’l5 ten Honderd bere-
kenen en geeft alzoo de verschrikkende winst van 650 pCL, j
en het is dus geen wonder, dat men vvaaghalzen vindt, die V
met groote fortuinen schaamteloos in zulken woekerhandel
zich begeven, maar ook bij de minste gebeurtenissen uit
de hoogte nederploiien.
I/c kan ze u wel noemen en wyzen, nzcmrzen van zoo-
gerzaamcl [Je/Loud.
Voorts heerscht ook bijna bij alle andere geldbezittenden
van klein tot groot de manie of lust, om in dien tergen-
den handel of in dat bejag op koers of op interest van
interest van ellccten te speculeren, zonder zich aan den
toestand hunner mindere natuurgenooten te storen. Bijna
aan niemand geven zij, zelfs tegen interest, eenig geld a
deposito. Zij verschaflen, al gieriger wordende, aan den
werkman niet alleen karig werk, maar beknibbelen nog
t zijn loon of dwingen den vverkbaas er toe, door de te velej
‘ thans bestaande concurrentie tot broodnijd op te voeren. ·
L De groothandel wordt geheel verzuimd. Vele, die thans
nog handel drijven, zorgen alleen voor eigcnbchoud., door
verkoop tot alle prijzen, om slechts commissieloon te ver-
werven, of in de provisie van den Makelaar nog te deelen,
of leveren hunne goederen, ten schade van winkeliers, bij
zeer geringe hoeveelheden af. Vele bediendens, jongelie-
den, doen als Volontair hun werk voor niet, totdat verve-
ling hun het zeegat len keuze overlaat. Daarbij, in dit