Homeaan het Nederlandsche volkPagina 15

JPEG (Deze pagina), 815.36 KB

TIFF (Deze pagina), 6.70 MB

PDF (Volledig document), 18.18 MB

-­ 13 -
Schipper, nooit eenen goeden raad gaf aan de Regering.
J a, nooit zich er mede bemoeijen wilde, zulks in goede tij-
` den aanziende als te beuzelachtig, hoezeer zij over de dub-
belzinnige Wetten klagen en over te veel beambten, die
’ t echter nog niet genoeg of te min gesalarieerd zijn om den
sluikhandel te keeren.
Zelfstandige en afdoende maatregelen tot eene verbeterde
Regering zijn van de grootste behoefte, of ons vaderland,
of liever gezegd den algemeenen handel, gaat eindelijk ge-
heel ten gronde door de alles vernielende groote schuld
van Twaalf Honderd Millioen Guldens, welke welhaast een
fonds is te noemen of middel tot onderhoud van geldbe-
Q zittenden en ledigloopers, maar waartoe de minderen het
meeste opbrengen moeten.
l In vroegere eeuw was de onbezorgdheid derllegering en
der Natie minder bezwarendl Geld was de Afgod niet.
Men betaalde N92 pCt. voor het Effect rentende pCt.l
' Vermogenden verstrekten uit liefdadigheid dikwijls aan de
· nijveren geld, zonder rente a deposito. In de provinciën
I werd het a deposito aangeboden tegen een Achtentwintig`
ten Honderd. Welvaart en werkzaamheid werd boven-
dien door den groothandel aangebragt. De groothandelaar,
I t genaamd eerste hand, ondersteunde de tweede en die weder
Z den winkelier, door eene gevestigde marktprijs (d. i. eene
‘ gepermitteerde monopolie) te soutieneren. Elk was van een
goed bestaan verzekerd. De groote kooplieden, allen schat-
rijke menschen, bezigden ruim gesalarieerde bedienden van
verschillende kennis en rang, die weder anderen onderhoud
verschaften. Er bestond liefde onderling. Gewaagde con-
currentie vond weinig ingang. Bankroet was schande!
Thans is het geld voor de nijveren te duur, en dat,
wat nog tot 2 pCt. op beleening of prolongatie wordt ge-
geven door rijkvermogenden, die wars zgn van oncler·steu­
ning aan de rzgveren, brengt de grootste vernieling aan;
terwijl eilectenhouders, of zulke speculanten alleen, daarvan
kunnen profiteren, die, daartoe de Nederlandsche Bank zelfs _
misbruikende, eene winst op den lnterest genieten van 150
pCt.! Ziedaar een bedrog waaronder de Natie gaat gebukt,