Homeaan het Nederlandsche volkPagina 14

JPEG (Deze pagina), 741.04 KB

TIFF (Deze pagina), 6.70 MB

PDF (Volledig document), 18.18 MB

,.` ...
ln l8‘22 ben ik als Schutter te Amsterdam eervol ont-
slagen.
Toen het gevaar van het oproer in Braband zoo zeer
toenam in 4830, en de scheiding der troepen plaats vond,
werd ik weder vrijwillig Schutter met eigen kleeding en Y j
gelijk met de laatsten ontslagen, bezit ik een erkentelijk
bewijs van de Regering.
1848. Ten tijde der communistische vvoelingen alhier,
heb ik mij ook weder als vrijwillig Schutter doen inschrij-
ven, waarvan ik nog niet ontslagen ben geworden.
Door zoo vele tegenloopende kansen, als in den aanvang
vermeld, heb ik in het finantieel zoo zeer geleden, dat het ·'
crediet niet gemakkelijk is te herstellen; maar het zoude
mij toch eene gelukkige troost zijn, indien door mijn lijden
het geluk van Vorst en Vaderland te bevorderen was en
zulks mijne kinderen nog ter eere konde zijn, ik zoude ä‘
ook mijne lotgevallen liever verzwegen hebben, indien mijne
voorstellen in aanmerking genomen waren. '
Ik durf mij te vermeten verder de gesteldheid van ons
land te beöordeelen, dan is: 1
De Ziggizzg allervoordeeligst voor Handel en Koopvaardij, .
maar kostbaar van onderhoud.
Klimaat gematigd en van den grootsten invloed op het I t
volkskarakter. l
De productie niet voldoende naar onzen grootschen toe- l
stand.
Volkskamkzer. Nijver in handel, bevestigd door crediet
als {inantieel beginsel. Moedig in den strijd even als in
ç geduld, gesteund door godsdienstzin.
Be/zoejëe. Handel en Koopvaardij voor immerl
Gely/c/mid bestaat met geen ander land dan door den
handel met de grootste rijken, en het is te bejammeren
toch, dat bij zoo veel leering ons aangeboren nationaal ver-
nuft. en behoefte tot handel, langer nog in verhouding tot
de Regering, de Staten-Generaal en de Regters blijven zou-
den gelijk een gewcldigen strijd van Theorie en Praktijkl
lle vcrbrokkeling der liandelsbelangen, onder de veel-
vuldigc ministeriöii , duidt aan, dat Koopman. Reeder noch