Homeaan het Nederlandsche volkPagina 13

JPEG (Deze pagina), 777.17 KB

TIFF (Deze pagina), 6.70 MB

PDF (Volledig document), 18.18 MB

( ..._. .--
E
Ofschoon geen groot boekdeel willende beschrijven, ben
lj ik verpligt nog te vermelden, dat mijne familie in ruime
li i mate schot en lot betaalde, zoowel hier als in Overijssel,
j alwaar de fabriek van wijlen mijnen vader (een der nijverste
menschen) van Linnen, Bonten en Dainast bestond,waar-
jj voor wij alhier de Zilveren Medaille en in Braband openlijk
jl lof verwierven.
jj Viïat mij betreft, ik droeg ook, in voornoemde eigen
Q betrekkingen, mijn aandeel wel in de belastingen. Ik werd
lj ook reeds van af de restauratie Sergeant bij de Piekeniers.
llemplaeeerde in 1815 voor de Nationale Militie, en bijna
‘ terzelfder tijd voor de Mobile Schutterij, en deed zelftoeh
dienst als Schutter, derhalve driemaal in één persoon!
1817--21 was ik te Suriname gevestigd en bezocht uit
begeerte tot kennis en als handelaar Nickerie, Berbice,
Dememry en Esseguebo, en zag met leedwezen , welke
kostbare Koloniën aan de Engelschen door de Regering
.waren afgestaanl
lntusschen December 18%) deed ik als vrijwilliger dienst
tegen het militaire oproer in Paramaribo, veroorzaakt door
het wederregtelijk uitzenden, door de Regering, van Olli-
eieren in hunne aneienniteit naar de Kolonie, fzetgeeu al
de blczrtkerz het Zeven had kzumeie kosten, terwijl het getal
is 25 blanken tegen 1UOO gekleurden, ter dier tijd bijna
alle heidenen.
. 1821 Januarij. De soldaat geheel geïndisciplineerd. De
Gouverneur in strijd met den Militairen Connnandant, deed
i veel schade, als bevorderende het afbranden van het
grootste gedeelte der stad Paramaribo. De Regering had
l daarbij geene spuiten tot blussehing, de brand loeide als
een orkaan. Op last van den Gouverneur haalde ik van
j` het Militaire Hospitaal (zoo behoeftig in eene Kolonie) het
berigt, dat aldaar ook geene brandspuit was.
Y/Vij verloren bij dien brand, nog aan goederen en pre-
tentiën _f17,000, en wijlen den VVel Edelen Gestrengen
ii Heer D. SCHUUBMAN, debiteur mijns vaders van een groot
` kapitaal en nu alles had verloren, was ook dus niet in
staat, dan op zeer verwijderde terniijnen, ons te voldoen.