Homeaan het Nederlandsche volkPagina 12

JPEG (Deze pagina), 722.25 KB

TIFF (Deze pagina), 6.70 MB

PDF (Volledig document), 18.18 MB

­­~ lil -~
E
eenxoudig aan Zijne lflxeellentie, om in het belang der
I zaak, de Seinen der stoomschepen te mogen geworden.
Daardoor kwam ik in het bezit reeds in September’lS49
van een gedrukt exemplaar dier Seinen, van de Engelsche
Admiraliteit, reeds gedateerd 484-7 en reeds in gebruik,
maar bij onze zeelieden onbekendill
lk achte mij toen meer nut te kunnen stichten dan die
ll.inister zelve, en uit eerbied voor Vorst en Vaderland ,
gaf ik zoo veel mogelijk in sehippershuizen en aan de
beurs allen lieeders en Kapiteins er kennis van en zond l
dadelijk per mail ook berigt daarvan aan Zijner Majesteits l
Fregat van Oorlog de Rijn , toen gecommandeerd door den. W
Kapitein ter Zee F. A. Joim in Oost-lndië.
De Regering gaf in ‘lS50, op haar gemak, er kennis van
aan de Zeevaart. `VViens hart bloedt niet bij zoo veel ver-
znim?
iïálog in September 4849, gaf ik Zijne Excellentie ook
beleefdelijk te kennen, dat ik mijn plan van Seinen met
de toegezondene Seinen zeer goed kon vereenigen, en ver-·
zocht Zijne Exccllentie de goedheid te willen hebben , om
voor onzen handel, onze Seinen voor zeilschepen, aan de
Engelsche Admiraliteit te willen voordragen, of vvel aan
mij daartoe opdragt te willen geven, schildercnde al de ge-
varen, waaraan onze zeelieden bleven blootgesteld.
Maar de laatste dag nog, dat Zijne Exeellentie als Mi-
nister fungeerde, was het antwoord: V
1 "/Je Begeri1zg xian zich er niet mede i1zZaten." ä
Men vergunne mij te zeggen: "Nederland moet deszelfs
bestaan vinden door Handel, Koopvaardij en Nijverheid,°°
i en geene lilinisters kunnen alzoo goede diensten doen, die
óf met geen handel bekend, óf er niet toe geroepen, óf ·
er niet voor beloond worden. Men ziet bij onze Begtban- l
ken ook vonnissen gewezen over twee gelijke zaken voor
en tegen, en in het Koopinans TVVetboek strijdt het eene
,»li·tikel met het andere; en kan alzoo de Regering blijven
veortgaan ? ’ ‘