HomePractische beschouwingen over de voorgeslagene munthervorming in NederlandPagina 9

JPEG (Deze pagina), 867.15 KB

TIFF (Deze pagina), 7.33 MB

PDF (Volledig document), 8.37 MB

· 9
dige quantiteit pasmunt moeten slaan en 111011 zoude dien pasgulden
ook niet te veel onder de eigenlijke l'1'1ttl'l{lLW€t{ll'tl0 van het zilver
kunnen uitgeven, anders zouden de heeren in Biriningham ons be-
` hoorlgk in het maken van onzen pasgulden adsisteeren. WVanneer wg
dus eene groote hoeveelheid pasguldens moeten slaan en die pasgul-
dens bgna even zooveel waarde moeten hebben als echte guldens,
waarom kunnen wg dan niet eenvoudig den ouden gulden laten
· bestaan en er het gouden tientje als wettige munt bijvoegen? De
· gemakkelgkheid in het dagelijksch verkeer, ziedaar het groot argu-
ment voor het behoud van den zilverstandaard; 1ne11 doe wat men
wil, men zal die natuurlijke positie aan het zilver niet kunnen ont-
nemen. Gg ziet, geachte Redacteur, ik beweeg mg geheel op prac-
tisch gebied, en daarop voortgaande beweer ik, dat het niet bewezen
is dat de dubbele standaard schadelgk werkt, integendeel pleit alles
”" in zgn voordeel.
Volgens mijne opinie zgn goud en zilver eenvoudig koop1‘nanschap­
pen, zooals kome en thee, en zij zgn aan dezelfde iiatuurwetten on-
derworpen; ze zgn duur of goedkoop, juist in verhouding tot het
werk dat ze moeten doen en de hoeveellieid die er van voorhanden
is om het werk te verrichten. Maar het eigendommelijke van goud
en zilver is, dat beide hetzelfde werk moeten doen en dat werk beide
in de hoofdzaak even goed kunnen doen, zoodat zg zich altijd >>e1‘-
gai1zen." Yij hebben dat gezien, toen voor eenige jaren die enorme
vraag naar zilver voor China en Indië bestond, en toen vooral
l"rankrgk, het land dat steeds het meeste edel metaal bezat, als
. het ware van zilver gedraineerd werd. Naar gelang het zilver afnam,
kwam het goud in de plaats, totdat bijna goud alleen in circulatie
was. Is het inconvenient of nadeel voor Frankrijk met zgnen dub-
belen standaard, bij deze grootste geldverliuizing die er ooit heeft
plaats gehad, zoo ontzettend geweest? lk geloof dat het land er
bij verdiend heeft. Nu, voornamelijk door de gewelddadige munt-
l, hervorming in Duitscliland, alwaar de oude sympathie voor zuivere
theorie weer eens is bovengedreven, alle practische ervaring buiten-
sluitende, is het zilver goedkooper geworden; maar ook daarin komt
weer eene reactie; en waarschgnlijk, zoodra de massa van opgestapeld
goud in circulatie zal komen, zal het zilver weer zgne oude plaats
of positie gaan innemen, zelfs misschien duurder worden, want
` intusschen zal Frankrijk, dat zoozeer aan metaalcirculatie kleeft,
i door middel van het goedkooper metaal die circulatie weer beginnen,
juist zooals de Vereenigde Staten dat willen doen; later zullen
Oostenrgk en Italië bg hunne tinaneieele herstelling dat metaal
= nemen, dat dan het voordeeligst zal zgn, daargelaten Rusland,
dat onder den gruwelgken druk eener slechte papiercirculatie zucht.
,l)us bestaat er nog al ruimte voor wisselwerking. en die zal nooit
:
I