HomePractische beschouwingen over de voorgeslagene munthervorming in NederlandPagina 8

JPEG (Deze pagina), 933.00 KB

TIFF (Deze pagina), 7.33 MB

PDF (Volledig document), 8.37 MB

j A i
lj .
i .
l
tief vermogen bezitten, maar dat nadeel wordt ongelukkigerwijze
slechts bemerkt wanneer het onheil geschied is. Toen de groote
agitatie in Engeland tegen de graanwetten plaats had, hadden COBDEN
l en Bnienr, niettegenstaande hunne eminente talenten, in hunne
j · argumenten tegen die der protectionnisten zelden de zegepraal, en
i ware het practische argument der aardappelziekte en van den daaruit
ontstanen lerschen hongersnood niet te hulp gekomen, zoo waren
i zg niet in staat geweest zoo spoedig den vrijhandel in Engeland te _
l gronden. Hoe valsch de argumenten der theoretiseerende protection-
nisten waren en welke groote weldaad de vrijhandel voor de wereld
is geweest, behoef ik aan de N. R. O. niet te zeggen. -
l Ik mag op het oogenblik zonder vrees van tegenspraak beweren,
S dat de verbanning van den goudstandaard uit ons muntstelsel een
` groote misslag was; deze verbanning werd toen met hetzelfde hoofd- ,
· argument verdedigd, dat nu tegen het zilver wordt gebruikt, na- ,,.
melijk, dat ingevolge van de ontdekking der groote goudlagen het
goud geweldig zoude dalen, men ons al ons zilver zoude wegnemen,
, ons geheel muntstelsel in de war zoude brengen en aan ons land
onberekenbare schade zoude toebrengen. Van dat alles heeft zich niets
bewaarheid; de ontdekking van het goud heeft handel en nijverheid
oneindig gestimuleerd en was voor de wereld eene zeer groote wel-
daad. Ook wij hebben in onzen handel van deze weldaad veel
, voordeel genoten; behalve dat de misslag der goudverbanning ons
. groot nadeel bleef berokkenen, vooreerst in de algemeene geldcircu-
` latie van het land, doordien het volk zijn geliefd tientje moest
missen en van toen af de gemiddelde koers van Engeland ten onzen
A nadeele was, daar wij het pond sterling duurder te betalen hadden,
I wat bg onzen colossalen productenuitvoer een zeer groot verlies
moet zijn geweest. Na dit ongelukkig experiment, waarin wij als
1 volk alleen bleven staan en de theorie een zoo geweldig fiasco maakte,
j zoude het daar voorzichtig zijn nu, bij de ongenade waarin zilver
i gevallen is, ons weer op den voorgrond te stellen? Zijn wij bedacht- vl
zame Hollanders op eenmaal zulke woedende experimentalisten
geworden, dat wg op het eerste alarm van gevaar ons geheel munt-
r stelsel overboord werpen? Men moet toch bedenken wat het zeggen
wil. uit onze binnenlandsclie circulatie den echten gulden, waarop
het volk sedert eeuwen vertrouwen heeft gehad, en die zich in ons
volksbestaan heeft ingeweven, weg te nemen, en daarvoor eene ·
wettige valsche munt, zooals het pasmunt toch eigenlgk is, in de i
i plaats te geven. Men moet in lüngeland gewoond hebben om te
= weten, wat gebrek aan kleine munt voor eene inconvenientie is,
{ wanneer men naar een half dozijn plaatsen heeft gezonden om een .
halve souverein te wisselen. Hoe zoude dat in ons land zijn, waar
Z de uitgaven zich zooveel kleiner verdeelen? Men zoude eene onein-
j .

I
1
i
’ :