HomePractische beschouwingen over de voorgeslagene munthervorming in NederlandPagina 6

JPEG (Deze pagina), 883.61 KB

TIFF (Deze pagina), 7.36 MB

PDF (Volledig document), 8.37 MB

i
l
l
i ti
zoo geven zij ons naar waarde zilver, wat voor ons op hetzelille
neerkomt.
Bij die geheele verandering van ons mnntstelsel, hetwelk door de
invoering van den enkelen goudstandaard zoude plaats hebben, zie
ik vele zekere en bepaalde nadeelen, terwnl de voordeelen allen pro-
W blematisch znn en eer tot de visioenen der theoretiei behooren.
Wij verontrusten de geheele geldcirculatie in het land, bemoeielij­
ken de gewoonten van een geheel volk, ontnemen het zijnen his~
torischen gulden, waarop sedert eeuwen zijn geheel materieel leven
l gegrond is, brengen tweedraeht in ons muntwezen met onze be-
‘ langrij ke O.-I. bezittingen, doen dat tot enorme kosten, en waarom?
Omdat men zich heeft gaan verbeelden dat zilver, wat eeuwen lang _
zijne positie heeft staande gehouden, op eens geweldig zal gaan
dalen; anders is er geen enkele grond. En men wil dat doen,
niettegenstaande men voor vijf-en­twintig jaren zulk een geweldig W
üaseo heeft gemaal~;t.
Neemt men nu eenvoudig den dubbelen standaard aan , zoo is alles `
geholpen, en ongevoelig zullen wij onze oude goudmunt weer bezitten. ‘
In geen land is de muntcirculatie zoo afschuwelijk slecht als in
Duitsehland. Nu reeds klaagt men over gebrek aan kleine munt,
en hoe de Regeering het zal inrichten om de dagelijksche behoefte
van het volk haren gang te laten gaan totdat de nieuwe pasmunt
gemaakt zal zijn, is voor ieder een raadsel. WVij kunnen van l)nitsch­
land in deze zaken wel theorie leeren, maar laat ons verwijderd
blijven van zijne practijk. _
Dat, ingeval der periodiek zich herhalende crisis in Engeland,
ons land veel sterker betrokken zal zgn wanneer wij den enkelen
goudstandaard bezitten, wordt duidelijk , zoodra men de natuur eener
crisis nauwkeurig ontleedt. Eene crisis ontstaat daardoor, dat door
. omnatige uitbreiding van handel of nijverheiilsondernemingen velen
daarvan instorten, waardoor een wantrouwen voor alles ontstaat.
In zulke oogenblikken vertrouwt men slechts de edele metalen, g_
welke alsdan de, laat mij zeggen tienvuldige, diensten moeten doen,
en worden voor die diensten ook zooveel meer beloond of, om een-
voudig te spreken, ze worden duurder betaald. In de hevigste ·
oogenblikken der crisis komt het er eigenlijk ook niet op aan wat
men er voor betaald, als n1en ze maar heeft. Ontstaat zulk eene
crisis in Engeland, dan zal men zooveel goud uit Nederland halen
als 1nen krijgen kan, en daar in ons klein land betrekkelijk weinig
is, al haalde 1nen alles weg, zoo is het onberekenbaar welk on- ­
heil daardoor i11 onzen {inaneieelen toestand kan ontstaan, wanneer
wij slechts den enkelen goudstandaard bezitten!
Zooals ik vroeger heb geschreven, ligt er in onze mnntseparatie
van andere landen de beste g`€tl`211ltlC van stabiliteit. en nog heter zal