HomePractische beschouwingen over de voorgeslagene munthervorming in NederlandPagina 5

JPEG (Deze pagina), 859.74 KB

TIFF (Deze pagina), 7.33 MB

PDF (Volledig document), 8.37 MB

I . xx)
i
n
j .1
behouden, dan zal er geen noemenswaardige ineonvenientie ont-
staan, terwgl wg met den enkelen goudstandaard weer, zooals in
, 1847, de penaliteit onzer overhaasting zullen moeten betalen.
` Komt de Dttitsche Regeering met haar goud op de markt, wat ze
nu toeh spoedig zal moeten doen, zoo zullen wg veel gemakkelgker
aan het goud komen, wat wij zullen noodig hebben als men besluit
4 den dubbelen standaard weer in te voeren; terwgl wij, wanneer wij
nu ons zilver wegdoen om goud te koopen, op eene slecht voor-
; ziene markt komen, en den hoogsten prgs zullen te betalen hebben.
zoodat wg in alle geval geen slechter oogenblik hadden kunnen kie-
zen dan nu, zeltïs om den enkelen goudstandaard in te voeren, ge-
supponeerd dat onze Regeering door de Kamers in staat zal worden
gesteld om die >>leap in the dark" te doen.
Het is mg steeds voorgekomen alsot in de vergaderingen der
i, geprofessionneerde oeconomisten te veel gewicht wordt gelegd op den
‘ invloed van de muntmetalen, op den stand der internationale koersen.
Volgens mgne op ervaring gegronde opinie, hebben onze ossen,
koeijen, enz. enz. enz., veel meer invloed op den geldkoers met
Engeland, dan onze gouden of zilveren munt. Als men nauwkeurig
de berekening van den koers gedurende een tiental jaren met Enge-
land opmaakte, en daarbg berekende wat hij in de verhouding der
marktwaarde van goud en zilver had moeten zgn, zoo zoude men
eene groote afwgking vinden. Men zoude het eene infatuatie der
_ theoretici kunnen noemen, dat zij aan de gemunte geldcirculatie
eene autoeratie willen geven over het internationaal handelsverkeer
der volken; daardoor zgn zg misschien ook tot de utopie gekomen
van een algemeen internationaal muntstelsel, hetgeen niet zoo on·­
eindig versehilt van de andere utopie der algemeene xvereldreptibliek.
tedere natie heeft het best zgn eigen op nationaal belang en ge-
woonten gegrond muntstelsel, goed, zuiver en duidelijk gemunt;
j daarmede maakt zg hare binnenlandsehe transacties, zoekt er zoo
v veel van te krijgen als ze kan en schuwe alle conventioneele munt,
il zooals papiergeld, enz. De buitenlandsehe transacties maken zich
algemeen door wissels en door de Banken; de gernakkelgke becijfe-
ring der koersen geeft aan den handelsstand geen noemenswaardige
moeite, en zullen zich regelen ten voordeele van de natie, die te
verkoopen heeft als hare goederen benoodigd zgn, en omgekeerd als
zij er te veel van kan aanbieden. Vanneer ook Engeland en l)uitseh­
land den enkelen goudstandaard hebben, zoo is dat voor ons een
waarborg dat het Nederland niet aan goud zal ontbreken; Engeland
koopt van ons de groote hoeveelheid landelijke producten en l)uitseh­ j
land neemt van ons de koloniale goederen, zoodat beide landen
altijd aan ons te betalen hebben; is voor hun het goud het voor-
deeligst. dan zullen zij dat in goud doen. hebben zg veel zilver.
I