HomePractische beschouwingen over de voorgeslagene munthervorming in NederlandPagina 4

JPEG (Deze pagina), 914.20 KB

TIFF (Deze pagina), 7.34 MB

PDF (Volledig document), 8.37 MB

I
l ­ . ` l
i

L .
realisatie van onze gouden munt, ongemak in de circulatie en nadeel
in (lêll koers, wat is er dan nog dat een voordeel kan constitueeren?
ls men dus niet veeleer gerechtigd te beweren, dat men in 1847 l
beter zoude hebben gehandeld den dubbelen standaard te behouden?
ln de verdediging van den dubbelen standaard werd ik zeer
geholpen door de vragen der Commissie aan den Minister. Deze j
vragen vatten de quaestie merkwaardig duidelijk te zamen en worden l
door den Minister zeer zwak beantwoord; da.arentegen brengt het ,
onderzoek derzelve ons in de practische beoordeeling een goed eind
op weg. Als dus de Heer Bnnoius beweert: >>De noodzakelgkheid
van den invoer van den enkelen goudstandaard zg nu genoegzaam
bewezen," dan roepen wg hem eenvoudig toe: halt, niet zoo haastig,
zoover zgn wg nog lang niet, dat is de vraag; het andere, zooals
de aansluiting aan het Engelsche of Duitsche of Latgnsche munt-
stelsel, is van secondair belang; deze hebben alle hunne voor- en
nadeelen, die zich laten berekenen, zich tamelgk balanceeren en
er veel minder op aankomen als de geleerde theeretici ons willen
doen geloeven.
De eerste vraag: >>Velke gronden heeft de Regeering om te onder-
stellen, dat de I11ül'li‘(]')]`ljS van het zilver eene blijvende daling zal
ondergaan?" wordt door den Minister door eene eenvoudige bewe-
ring beantwoord, namelgk: >>De wom·sc/zg'1zl;)'khsid mag niet worden
aangenomen op grond van toenemend aanbod bg vermindering
van vraag." ·
De oorzaak van vermindering van vraag is zeer verzwakt door
het besluit der Latgnsche Unie om zilver te blgven munten. Verder
heeft men in eeconeniisehe kringen de belangrijke vraag gesteld:
is zilver werkelgk in waarde gevallen, of is het niet juister aan te
nemen dat goud in waarde is gestegen? Het antwoord zoude mis-
" schien gemakkelijk te vinden zgn, wanneer men de onpractische g
wgze onderzoekt, waarop Duitschland zijne munthervorming heeft ·
ingeleid. Door het enorme bedrag van het eorlogstribut was de Q
Regeering van het Duitsche Rgk in staat gesteld eene zeer groote
hoeveelheid goud te keopen, en was door zgne zuivere theoretische
beginselen van munthervorming genoodzaakt dat goud, hetwelk
zgnen arbeid in de circulatie der wereld vervulde, geheel uit de
markt te ne1nen, waardoor het overgebleven goud grootere diensten
meest doen en waardoor eene prgsverhooging het natuurlgk. gevolg
was. Dat Duitsch goud zal wel spoedig weer in de circulatie
moeten kernen, waarvan l1et natuurlgk gevolg eene daling zal zgn,
die zich daardoor voelbaar maakt, dat de betrekkelgke waarde van
zilver zich weer ITIGJL de waarde van goud, zooals vroeger, gelgk
stelt. Er zgn nog andere middelen van eqnalisatie, die ik hier niet
noodig heb te betrachten. Heeft men nu den dubbelen standaard
1
I