HomePractische beschouwingen over de voorgeslagene munthervorming in NederlandPagina 3

JPEG (Deze pagina), 744.81 KB

TIFF (Deze pagina), 7.29 MB

PDF (Volledig document), 8.37 MB

Q '
l
i
E
i
l
l
j Consta nz, den. Qllsten Febrzzari [874.
l
l
leder zal moeten bekennen, dat het rapport van de Cloniniissie
i voor de nuinthervorniing met veel vlnt is opgemaakt, dat men bijna
j alles wat de oeeonomische wetenschap biedt heeft benut, dus dat
`? men, wat het technisch gedeelte der quaestie betreft, eene zeer
prgzenswaardige en flinke beoordeeling heeft gegeven; maar bg het
practisch gedeelte der vraag heeft men veel als bewezen aangenomen ,
wat in het geheel niet bewezen is, en om moeielijkheden uit den
weg te ruimen heeft men eenvoudig beweert, en met de hulp eener
bewering is men over de zwarigheid heengesprongen.
Vij hebben in 1847 den dubbelen standaard afgeschaft en den
enkelen zilverstandaard aangenomen, gemotiveerd door omtrent
dezelfde argumenten als die welke nu worden gebruikt voor den
enkelen goudstandaard; maar in den loop van nauwelnks vijf-en-twintig
jaren dwingen ons de omstandigheden den enkelen zilverstandaard te
verlaten. Men zou dus eerlnk gehandeld hebben, indien men een-
‘ voudig bekend had, dat het toen beter ware geweest bij den dubbelen
A standaard te blijven. In plaats daarvan beweert men zonder schro-
inen, dat bij de invoering van den enkelen zilverstandaard het land
wel is gevaren. Die bewering ontken ik als voorstander van den
dubbelen standaard in toto. Ik zag ze komen, dat legioen van
gouden tientjes, en heb er, zooals vele_ andere Londensche huizen,
i eene goede winst bg gemaakt; die winst werd door het Hollandsche
volk betaald, dus dat was voor onze natie geen voordeel. In plaats
dier gouden tientjes kwam een onhandig en vuil muntpapiertje, en
W heeft het volk nooit opgehouden het verlies van zün tientje te re- "
gretteeren, dus alweer een nadeel. Na 1847 ontwikkelde zich die
i eolossale handel van Nederland naar Engeland in landelijke pro-
ducten, een handel waaraan de tegenwoordige welwaart van ons
Vaderland meer is toe te schrijven, dan men gewoonlijk wel wil aan-
, nemen. Onze producten werden in lingeland niet goud betaald, dus
‘ er ontstond da.ardoor een voor ons nadeelige koers. Yaarin nu nog
j het voordeel ligt, wat de natie door de afsehatlïng van den dubbelen
standaard genoten heeft. kan ik niet vatten. Groot nadeel in de
l
l