HomePractische beschouwingen over de voorgeslagene munthervorming in NederlandPagina 10

JPEG (Deze pagina), 900.85 KB

TIFF (Deze pagina), 7.30 MB

PDF (Volledig document), 8.37 MB

1
1 r . 1
1
i . . ­
1
1
1 ‘i(i ‘
Q ophouden, uit de natuurlijke oorzaak dat het eene metaal het werk 1
1 even zoo goed kon doen als het andere. Er heeft - als ik zoo zoude ‘
ll mogen zeggen-nooit eene zoo volkomen >>t.weevuldige’° lüenlieid
Z bestaan als goud en zilver: ze zijn-om gemoedelhk te spreken-- Q i
in de oeconomisehe maatschappij, wat man en vrouw zijn in de , .
j sociale maatschappij; de 111811, zooals het goud, doet de grootere
, zaken, en de vrouw. zooals het zilver, bezorgt de kleine dagelijksche g
,1 uitgaven. Daar men zich nu als regel geen ordelijke huishouding 1
‘ kan denken zonder nian en vrouw, zoo is, om het huishouden van
het volk ordelijk te maken, en goud èn zilver geluk noodzakelijk. 1
De theoretici zouden hun verstand moeten scherpen om de natuur-
lijke harmonie der beide edele metalen te bevorderen, en zich niet
die ontzagluke moeite geven om ze te veroneenigen. Gij zult zien
1 dat het protectiefsysteem, dat men nu i11 het muntwezen wil in-
voeren, eene even zoo gruwelhke deceptie zal zün als het vroeger 'j
zoo gevierde protectiefsysteem voor de nijverheid was, omdat het l
evenzoo tegen de natuur der dingen aandruischt. Goud en zilver
als .Tazeac/imittel hebben hunne positie in de civilisatie der wereld niet
ingenomen door de min of meer spitsvondige of philosophisehe ar-
gumenten der oeconomisten, maar door hun eigen wezen; men kan
daar wel mee spelen in het studeerkabinet, maar niet wanneer het /
ide intime belangen van een geheel volk geldt; ze zijn daar door
hunne eigen natuur, en vervullen ook door hunne eigen natuur de
roeping die zij steeds vervuld hebben, daar waar handel en civili-
1 satie bestonden. Toen wg aan het goud hebben gewreveld, zgn
wg behoorlijk op de vingers getikt; nu wg aan het zilver gaan
1 wrevelen, zal de straf ook niet uitblijven.
g Ik ben van oordeel, dat het juiste voor Nederland is, eenvoudig
t tot den dubbelen standaard terug te keeren en het tienguldenstuk
voor wettige munt te verklaren. Dan kan de Regeering naar con- j
venientie aan het munten van het goud gaan, ons tegenwoordig
muntsysteem blijft bestaan, en het volk wordt in zgne belangen en
1 gewoonten niet gestoord. Laat ons, zooals in België, het munten van ,
1 zilver voor een tijd schorsen, of zoo matig als mogelijk bedrüven, i
zooals ieder verstandig handelshuis züne zaken inkrimpt zoodra er 1
eene crisis op handen is. YVij kunnen dan rustig den afloop van
. die onhandige munthervorining in Duitschland afwachten. waar door
de theoretici eene hulpelooslieid is voortgebracht, die den heelen
j zomer al schadelijk op de financien der wereld heeft gewerkt, en J
1 waarvan wij het einde nog niet hebben gezien. Laat ons oppassen ‘
ons niet in die vormc mede te laten sleepen. Verbannen wij nu het `
zilver, on1 goud te koopen, zoo komen wij willeloos in den werk-
kring der Duitselie ininithervorining, en vallen daarvan de nadeelen
j vi»i·plett<‘·reiul op ons, terwijl wij van de voordeelen een karig deel