HomeIs de vrees voor vrijheid van circulatiebanken denkbeeldig?Pagina 9

JPEG (Deze pagina), 816.90 KB

TIFF (Deze pagina), 8.17 MB

PDF (Volledig document), 9.06 MB

` V W Y M Y Y INYN V i I ii-?‘)£:`
A l li `Wli
Sl
,,van een vrij bankstelsel op te offeren om een kleinen molshoop weg te
,,ruimen, terwijl de groote berg daarnevens onaangeroerd moet worden
,,gelaten?" m. a. w. vrijheid tot oprichten van circulatiebanken niet, van
allerlei andere credietinstellingen wel toe te staan?
Als die molshoop, hoe klein hij zij, meer kwaad kan dan die groote
berg, is het zoo inconsequent niet, die kwestie dient dus eerst te _
worden uitgemaakt. En als inderdaad blijkt, dat circulatiebanken in
hare relaties niet beperkt Zijll tot de handelswereld, andere banken
daarentegen wel degelijk; dat het meer bepaald de uitgifte van hilletten
is, die de circulatiebanken rechtstreeks en onmiddelijk in betrekking
stelt met het groote publiek, de _eigenlijke werkzaamheden zoo van haar
als van andere banken oneindig minder ot eigenlijk in het geheel niet;
dat de uitgifte van billetten het teedere en daardoor zoo ligt gevaarlijke
punt is: dan durf ik met vrijmoedigheid op de categorische vraag van
Prof. Buys een categorisch ,,ja" antwoorden. Ik wil nog verder gaan. Ge-
steld dat circulatiebanken en andere credietinstcllingen evenveel schade
kunnen berokkenen, mag dan voor den wetgever de omstandigheid, dat
de laatste zooveel kwaad kunnen stichten als zij willen, reden zijn om
de eerste ook zooveel kwaad te laten stichten als haar goeddunkt?
Ik zou meenen, dat zoo iets logica mag heeten ,,mct de beenen in de
lucht." Wat de wetgever kan voorkomen, en allereerst en allermcest
moet voorkomen, voorkome hü, autant de pris sur l’ennemi: dan zie
hij verder.
,,Het is volstrekt onwaar,” lees ik verder, ,,dat door het monopolie
,,van de circulatiebank de concurrentie in het bankiersbedrijf ­- en
,,daarop kan het alleen aankomen ­- is afgesneden." Maar wie heeft
voorgesteld de concurrentie in het bankiersbedrijf af te snijden? De
Regering stellig niet. Dat kwam er trouwens ook niet op aan: ofmag
i men bankiersbedrijf en billettenuitgifte stoutweg voor synoniem verkla-
{ ren? Op de papieruitgifte komt het alleen aan. Daarom ondersehrijf
l ik gaarne de volgende woorden: ,,die concurrentie bestond, bestaat en
,,zal met al hare gevaren, trots de wet, in vervolg van tijd nog krach-
,,tiger bestaan dan ooit te voren" behalve de drie cursief gedrukte,
want het Ontwerp heeft daar niets tegen.
Dikwerf, ook Prof. Buys doelt er op, (it) worden bankier en assu-
radeur in één adem genoemd; men geeft daarmede te kennen, dat, als
de Regering het bedrijf des eenen wil beperken, zij het noodwendig
ook dat des anderen moet docu. Slechts eene eenvoudige vraag: maakt

` _ (") t. a. pl. bl.
l