HomeIs de vrees voor vrijheid van circulatiebanken denkbeeldig?Pagina 8

JPEG (Deze pagina), 905.55 KB

TIFF (Deze pagina), 8.17 MB

PDF (Volledig document), 9.06 MB

•,..~.· .,.., .,­­<-·..» «.­.«­.·­ ..­- . ­. . .. ..-. . .-,0..,.. ­ Y. _ ld Div, Z _
""
«
_ .
çïïïd · ‘
ïï. ‘ ‘
8
iïï
je beschermen. Daarom vertrouwde zij de heerschappij toe aan de Pruisi·
sche Bank, en trachtte deze duurzaam te vestigen. (it)
‘ Van Cleve teruggekomen gevoel ik mij veeleer versterkt in de mee-
ning, dat beperking van het recht tot billettenuitgifte ter wille van het
groote publiek hoogst wenschelijk is. De eenige vraag, die bij mij oprijst
li is deze; Wat is voor ons land verkieselijker het Pruisische systeem of dat
der Regering, voorgedragen in het ontwerp van wet op de Nederlandsche
ii Bank? m. a. w. ééne centrale credietinstelling met min of meer zelfstan-
it dig werkende, overigens onschadelijk gemaakte, feitelijk aan haar onder-
geschikte, locale billetlenbanken, of eene centrale circulatiebank met bij-
1; banken, agentschappen en correspondentschappen? lk voor mij zou ant-
woorden in den geest van het aanhangige ontwerp om de eenvoudige
i i reden dat het Pruisische systeem mij geschikter toeschijnt voor Pruisen,
E ik dat der Regering daarentegen voor ons land.
Alleenheerschappij is hier mogelijk, omdat de directie der centraalbank
, zich zeer goed op de hoogte zal kunnen houden van de behoeften en
{ eischen des jhandels ook op van de hoofdstad het verst verwijderde plaat-
, sen, en evenzeer van de soliditeit en het crediet van aldaar gevestigde
g ¥ ·· handelaren; in een land van grootere uitgestrektheid, b. v. in Pruisen , is
zulks wellicht bezwaarlijk, en daarom begrijp ik zeer goed, waarom de
Pruisische Regering, evenmin gezind om locale belangen te krenken, als om
ze ten koste van het algemeen belang te bevorderen, er op bedacht was,
, ` Pruisen aan den eene kant de voordeelen der alleenheerschappij van papier-
( uitgifte te waarborgen , aan den anderen hare in een groot land belemmerende
werking zooveel mogelijk te voorkomen. Ook zie ik niet in , waarom hier te
lande, als het zal zijn gebleken, dat de alleenheerschappij der Neder-
, landsche Bank niet genoegzaam in de behoeften des handels voorziet
t of voorzien kan, waarom zeg ik, ook wij niet het Pruisische systeem ,
tot het onze zouden kunnnn maken. Art. I des ontwerps zal daartoe i
l de welkome gelegenheid bieden.
Doch liever dan mij verder in deze beschouwingen, die trouwens al-
i leen het Hoe en Wat der alleenheersehappij raken, te verdiepen, rele-
veer ik nog een paar punten uit het boven aangehaalde stukje van
Prof. Buys.
,,Is het consequent," vraagt hij, (*) ,,de onbetwistbare voordeeleu

i (*) Als ik mij niet zeer vergis, worden billetten van niet­Pruisische circulatie-
banken in Pruisen minder hoffelijk geaccneilleerd, dat is te zeggen met straf bepa-
lingen tegen hem die ze in omloop brengt ­- wederom een gevolg van het beginsel
dat aan het Pruisische systeem ten grondslag ligt. _
(*) t. a. pl. bl 335. _. ·
r
li
l li
8,, F g
"¥r