HomeIs de vrees voor vrijheid van circulatiebanken denkbeeldig?Pagina 5

JPEG (Deze pagina), 827.93 KB

TIFF (Deze pagina), 8.18 MB

PDF (Volledig document), 9.06 MB

\ · Y 'YF"‘T’ `frf/‘”`.YïU_°Y`ï`“°Y‘r’ ' ”"“"Y" ` ’ J-- ­­­­ _ _

i
5
i W
Berkshire 1 tegen 25; in Norfolk 1 tegen 19; in Bristol 1 tegen 19;
l in Plymouth 1 tegen 16; in Barnstaple 1 tegen 16; in Nantuchet 1
l tegen 11. Ct) Een tijdgenoot schrijft: ,,De vloed van jammeren en on-
,,heilen, die in dezen tijd over de Vereenigde Staten wordt uitgestort,
,,is slechts te vergelijken bij dien, welke tijdens den opstand het land lg
,,overstroomde." ,,Handel en nijverheid ,” zoo luidt een brief uit New-
York, ,,kwijnen; met alle vertrouwen en persoonlijk crediet is het ge- j
F ,,daan; duizenden van menschen loopen broodeloos rond; de openbare ,
` ,,wandelingen en pleiziertuinen worden door geen sterveling bezocht; ç
Y` ,,vreerndelingen, die anders dezen tijd van ’t jaar in stad komen, leven
E ,,stil en afgezonderd op hunne buitenverblijven; de comedies zijn leeg;
j ,,concerten worden niet eens meer gegeven; alles heeft het aanzien,
,,als had een vijandelijk leger de stad geplunderd of eene verwoestende
j ,,pest haar bezocht."
E Het zou mij te ver voeren, als ik de oorzaken der crisis van 1839
en de houding der banken toen ter tijde wilde beschrijven, het zij
voldoende even aan te stippen, dat in 1839 ongeveer 959 banken
ä failleerden.
* Er behoort moed toe na het medegedeelde te durven volhouden, ,
p dat de bestrijders van het monopolie zich met recht beroepen op de l
L geschiedenis van een land, dat werkelijk meer banken bezit, om de
j stelling te staven, dat men de controle over de soliditeit van bank-
papier veilig kan overlaten aan het groote publiek.
Wat het laatste betreft, in Amerika was men na 1839 vrij alge-
meen van eene andere opinie. In de meeste Staten werden aan de uit- p
gifte van bankpapier paal en perk gesteld, en meerdere waarborgen
· gevorderd van de banken.
Ik bepaal mij meer bijzonder tot de New­Yorker bankwet, die trouwens
­ vele Staten zich tot voorbeeld schijnen te hebben gekozen voor hunne
i eigene, om daarin aard en doel dier waarborgen op te sporen. Het
J is opmerkelijk, dat in de bepalingen betreffende de uitgifte van bil- p
letten een geest doorstraalt van wantrouwen der Regering tegen het 1
publiek, wantrouwen in dezen zin, dat de Regering meent op de
ii, (*) Men zal mij tegenwerpen dat in Amerika de banken voor hare dagelijksche i
‘ behoeften vrij wat minder specie noodig hebben dan in andere landen. Het schijnt j
g echter raadzaam, met het oog op den kwaden dag, het peil van die dagelijksche l
, behoeften niet al te laag te stellen; men vcrgete niet, dat in ieder geval de bank
sehnldenaresse van het publiek is en blijft, en niet te roekeloos mag omgaan met
ë eens anders geld. j
l ,
r
t
kl i