HomeIs de vrees voor vrijheid van circulatiebanken denkbeeldig?Pagina 4

JPEG (Deze pagina), 906.26 KB

TIFF (Deze pagina), 8.18 MB

PDF (Volledig document), 9.06 MB

~€
i
(
4
li e
i de som bijeen. De Bank was echter gedwongen hare disconto’s en be- j
leeningen te verminderen, een maatregel, die groote vraag naar specie
deed ontstaan, en daardoor niet weinig ongelegenheid veroorzaakte. i
Zij trachtte zich inmiddels schadeloos te stellen door speculatie in
staatsdomeinen, waarvan de prijzen in 1836 tot eene ongekende hoogte
p waren gestegen; de andere banken volgden haar voorbeeld ijverig na.
Enorm was de som, die alleen aan billetten was in omloop gebracht.
In 1834 was, volgens een officieel rapport, het bedrag der circulerende [
bankbilletten 49.000000, in 1836 140.000000 doll.; het totaal der i
uitstaande schuld beliep in 1834 1%.000.000, en in 1836 330.000.000 in
dollars. E
Door dien overvloed van papier werd een zwendelzucht opgewekt,
die aan het fabelachtige grensdc, en alle takken van bedrijf aantastte.
Allerlei plannen, tot de dolzinnigste toe, vonden bijval en medewerking;
, circa 100 spoorweglijnen werden geprojecteerd, even zoovele kanalen
S en nog meer mijnontginningen en industrieele ondernemingen; met
roekelooze vrijgevigheid werd crediet verleend aan handelaren heinde
2 en verre verspreid; daarbij kwam, dat even als in Engeland te dier
. tijde de oogst overvloedig was, en het aantal banken en filialen bij den i
i dag toenam, zoodat het in 1836 was geklommen tot 713. ,
Het was te voorzien, dat de onttoovering evenredig zonde wezen
aan de begoocheling, al die plannen zouden blijken chivzêres te zijn r
geweest.
De crisis begon te New~Orleans in Maart van 1837, en sloeg van
daar over tot New-York, weldra tot de geheele Unie. In April fail-
leerden te New­Orleans alleen 250 huizen, te New­York 100 met een
kapitaal van 3.000.000 pd. st. Spoedig staakten aldaar de banken hare i
betalingen, haar voorbeeld volgden al de overige banken der Verecnigde
Staten. De koers der billetten daalde 45 pCï., hier en daar zelfs 70 ·
pCt. en 80 pCt. Publicaties van balansen met gefingeerde posten ver- ,
ergerden grootelijks het wantrouwen; de enquêtes, die werden ingesteld, _
_ brachten aan het licht, dat sommige banken de gewoonte hadden el- .
kaar haren metaalvoorraad te leenen, om, als de commissarissen zich
van den toestand der bank kwamen vergewissen, de bij de wet ver-
eischte hoeveelheid specie in hare kelders aanwezig te hebben! Een {
staaltje van de soliditeit van enkele banken kan ik mij het genoegen ii
niet ontzeggen hier in te lasschen. De verhouding van specie tot bil- J
letten was in Massachusetts - waar de banken volkomen vrijheid ge- i
noten -­ als volgt: in Suffolk hadden zij 1 doll. in specie tegen 4 in pa- i
pier; in Middlesex 1 tegen 11; in Worcester 1 tegen 18; in Franklin
1 tegen 17; in liampshire 1 tegen 41; in llampden 1 tegen 19; in
l
E
i
i
è
ll
I
=x _ ".