HomeIs de vrees voor vrijheid van circulatiebanken denkbeeldig?Pagina 3

JPEG (Deze pagina), 883.60 KB

TIFF (Deze pagina), 8.06 MB

PDF (Volledig document), 9.06 MB

df
r l
E i
Q ging niets dan eene rijzing in prijs van de goederen was. Het bleek
j echter alras, dat men zich hierin bijzonder schadelijk had vergist. ,,De
ii ,,banken waren van oordeel geweest, dat zij zooveel mogelijk winst 1/
E ,,moesten behalen voor zich zelven ," het groote publiek was er de dupe
j van , en bleef er de dupe van.
Niet voor 1818 viel het papieren huis in een, toen moesten de
Q banken of liquideren of hare circulatie inkrimpen. i
l En tot de handelswereld beperkte de ramp zich niet. In een Rap-
port van een Comité des Pennsylvanischen Senaats van 29 Januarij
1820 staat geschreven, dat niet alleen kooplieden en fabriekanten, /
grondbezitters en landbouwers failleerden, maar ook een aanzienlijk getal
kloeke arbeiders hunne woningen moesten ontruimen, en trekken naar
de bossehen van het verre Westen; dat door gedwongen verkoopen
van waren en goederen beneden den kostenden prijs verscheidene fa-
milies zich genoopt zagen hunne uitgaven tot het onvermijdelijk nood_
l zakelijke terug te brengen; dat zelfs op onderpand van de beste lande.
rijen geen geld was te krijgen; dat fabrieken en werkplaatsen leeg
i stonden; dat de gevangenissen overbevolkt waren, enz. enz.
l Op dat alles valt niets af te dingen. En het is opmerkelijk, dat de
centrale credietinstelling, de United­States­Bank, wel verre van leidend J
l en matigend en steunend te kunnen optreden onder al die vrije banken,
l integendeel zich plaatste aan het hoofd des beweging, medegesleept en
op hare beurt medeslepende.
Na 1818 ging het een paar jaren goed, de crisis scheen er den
j schrik in te hebben gebracht. Het aantal banken intusschen nam niet ,
af: in 1816 werden er reeds 246 geteld, 10. Jannarij 1830 bestonden
ri er 330 met een kapitaal van ongeveer 1%.000.000 doll..
j Langzamerhand, al van 1820 at', begonnen de papierfabrieken weder ‘
te veel te produceren. De president Jackson wees er op in zijne Bond- j
1 schappen van 1829 en 1830 om zoo mogelijk het kwaad afte wenden. l
Op de United States Bank vooral had hij het gemunt, zij had het zwaar
te verduren, telkens kwam hij op haar terug. En niet geheel zonder {
I; grond: zij had schuld. Al was het haar ondoenlijk geweest de papier- {
J circulatie te regelen, waar de veel sterker macht der andere banken j
l die in den war bracht, zij had haar niet moeten helpen verstoren. Haar l
l evenwel uitsluitend aansprakelijk te stellen ging niet aan, want van g
il 10. Jannuarij 1811 tot 10. Julij 1830 waren niet meer of minder dan >
g 165 banken fout. gegaan met een kapitaal van circa 24.000.000 doll. l
De United-States­1äank echter scheen te moeten boeten voor de zonden .
" _ van alle. Jackson eischte in 1833 de gouvernement­saldo’s, om en nabij
11.000.000<loll., van haar op. Met moeite bracht de l)irectenrB1ddle
l
l xl
L