HomeIs de vrees voor vrijheid van circulatiebanken denkbeeldig?Pagina 2

JPEG (Deze pagina), 903.71 KB

TIFF (Deze pagina), 8.06 MB

PDF (Volledig document), 9.06 MB

Q1
2 i
5
,,gewaar, dat het bedrag van haar loon schijnbaar hetzelfde blijft, wel-
,,licht zelfs nog iets hooger wordt, maar in werkelijkheid daalt door
. ,,de snelle vermeerdering van een denkbeeldig ruilmiddel, die zij, ver- · ,
,,blind door de ruimte van geld, veeleer een zegen dan een vloek acht."
Laat ons zien wat daarvan is.
In de Vereenigde Staten waren in het jaar 1809 zeven banken. In
1810 was het, alsof zich eene soort van bankmanie openbaarde. In j
Pennsylvanie b. v. werd tijdens de zitting der Wctgevende Macht een
Bill aangenomen tot bekrachtiging van 25 bankontwerpen. De Gouver-
neur durfde er niet aan, en zond haar met eenige bedenkingen terug_
Tijdens de volgende zitting werd een nieuwe ingediend, en nu niet om
25, maar om niet minder dan 41 banken. Was het wonder, dat de
Gouverneur terugdeinsde? Voor een jaar of twee nog was er eene
bank failliet gegaan, die -­ heel eenvoudig - niet boek gehouden
had van haar circulerend papier, en niettemin achteraf bleek voor j
648,000 dollars in omloop te hebben! En kon het hem onbekend zijn, `
j dat van twee banken in Massachusetts, die beide hare speciebetalingen p
Y hadden gestaakt, de eene 30 à 40 dollars aan specie in hare kelders à
had, de andere niet eens een enkelen dollar? - Toch kon de Gouver­
neur den stroom niet keeren, de Bill werd Wet, en 37 nieuwe banken l
verrezen. Zoo ging het eveneens in de andere staten. Van 1 Januarij l
1811 tot 1 Januarij 1815 werden in de Vereenigde Staten 120 banken
opgericht met een kapitaal van plus minus 40,000,000 dollars. Al die
banken gaven zoo veel billetten uit als zij konden fabriceren: al vind ,
ik niet vermeld dat hare Directeuren dag en nacht werk hadden met g
hun naam te teekenen, zoo als die van de Bank of the United States
in 1818, het bedrag van circulerend papier was allengs zóó toegeno­ I
men, dat eindelijk het gewone en natuurlijke verschijnsel zich voor- i
deed, d. i. de koers van het papier begon te dalen. Nu was men ver-
"°· standig genoeg om de billetten bij de banken te gaan inwisselen tegen E
specie, maar ­- het was te laat.
In Augustus en September van 1814 moesten de meeste banken der X
Vereenigde Staten hare betalingen staken. De billetten van enkele,b. v. ll
van die te Philadelphia, waren 20 pCt., die van andere 25 pCt. en i ,
50 pCt. gedaald. En dat de billetten tot alle standen der maatschappij
waren doorgedrongen, is af te leiden uit de omstandigheid, dat op _;ï
enkele plaatsen, met name in New­I£ngland, den Staat waar overigens `
i de minste banken failleerden, dollars zóó schaarsch waren, dat men ?
om reisgeld te bekomen dat bij wisselaars moest koopen. Het spreekt ­ `
van zelf,dat de prijzen naar evenredigheid waren gestegen, en het is á
ook gansch natuurlijk, dat mcarin den waan verkeerde, dat die stij-
EJ
ë
l