HomeIs de vrees voor vrijheid van circulatiebanken denkbeeldig?Pagina 1

JPEG (Deze pagina), 856.58 KB

TIFF (Deze pagina), 7.66 MB

PDF (Volledig document), 9.06 MB

‘· ‘ " ”‘ ` `I . s " ‘ L: T ..
. ‘ Q V e - t " c
ir ; ^ . " ‘ M 1
· ‘ ‘ - , tt $1
il li U ii , i "
t . » ik `« A
(t·IVt‘l‘g'Ctll'lll&I uit de Economist 1863). ·
.>1,"%g C `)
- .i
ï IS DE VREES VOOR VRIJHEID VAN CIRCULATIEBANKEN
t DENKBEELOIG ? '
` ________. I
I A
Of het groote publiek al dan niet over de soliditeit van billetten, i
l door verschillende banken uitgegeven, kan oordeelen, deze kwestie,
schrijft Prof. Buys, kan bij ontstentenis van vrije banken hier niet
worden uitgemaakt, maar in de landen, welke werkelijk meer banken
' bezitten b. v. in Pruisen. (*) I
Die ohjeetie tegen hetgeen ik in mijne brochure HelMi1zisle2·ie
Thorbecke en het monopolie der Nerler/andscko Ban/c heb trachten te ·
· betoogeu, zou zeer gegrond wezen, wanneer inderdaad de geschiedenis
leerde, dat met de vrijheid de kennis als van zelve komt, m. a, tv ‘'‘· l
__ overal waar de uitgifte van bankpapier aan elk en een ieder wordt _ J
toegestaan, de eerste de beste op de hoogte is van wisselkoers en _ ii
R metaaluitstrooming , operatiekapitaal en,, Drittel deckung.” Ik stelde dan i
gaarne mijn betoog op rekening mijner verbeelding, en nam terstond
terug, al wat ik had gefantaiseerd. Thans heb ik geen de minste reden
het te doen. Niet omdat ik, naar Cleve gereisd, de burgerlui daar heb
ondervraagd, en bevonden, dat 90 pCt. van hen geenerlei verschil zien
tusschen een stapeltje thalers en billetten van de banken te Berlijn, ,
` Maagdenburg, Dantzig en Keulen van gelijk bedrag, (1*) daarom niet, E
ik heb alleen in gedachte gereisd en wel naar Amerika, waar werkelijk
; meer banken bestonden en bestaan. ·:*· _
ï Ik wilde mij op nieuw overtuigen, of de woorden van den President
Jackson, in zijne Boodschap van 1836 gesproken, uit de lucht gegrepen
waren. ,,Wanneer," zegt hij, ,,door bovenmatige uitgifte van bankpapier i
,,de circulatie overvoerd en daardoor gedepreoieerd wordt, moet de ar- j
· q ,,beidende klasse het altijd bezuren. De smalle gemeente heeft evenmin ,
,,tijd als gelegenheid om ebbe en vloed van de geldmarkt waar te ne-
[ ,,men. Dag aan dag arbeidende en zwoegende wordt zij naauwelijks ,2;;
_____......... 2
il i I (*) De Gids van November. bl. 336.
ti-) t. 21. pl. .
g i
.g;_V l
­­‘€Y°" ri Y · ­· - ....,­ _§.'Z;‘;­_· ., _ _ g ` _ lr - _ Aim? 4-;ï"i_T_/·­;l`:"