HomeVerzoekschrift aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, betreffende den ijk van gasmetersPagina 8

JPEG (Deze pagina), 633.24 KB

TIFF (Deze pagina), 6.14 MB

PDF (Volledig document), 36.83 MB

4
niet toegestaan ·wordt, het dan noodig zoude zijn dat er in
bijna alle gemeenten ijkkantoren gevestigd werden en indien
dit zelfs geschiedde, wat met groote kosten gepaard zoude
gaan, dan het doel nog niet eens zoude bereikt worden, daar i
toch, zooals in bügaande Memorie is aangetoond, alle gas-
meters, nu in gebruik, aan de verschillende gasmeterfabrie­ l
kanten zullen moeten worden toegezonden, ten einde de noodige
wüzigingen te ondergaan , om aan de voorgestelde vereischten
te beantwoorden , alvorens geükt te kunnen worden en daarna
niet anders dan geijkt weder in omloop mogen worden gebragt. j
Van de gasmelcrfabrieken zullen dus de geijkte meters moeten S
uitgaan en de gasfabrieken, die de eigenlijke afnemers zün ,
zullen dan de geijkte meters bij hunne gasverbruikers kunnen
plaatsen, die, zooals hier te lande meestal geschiedt, de meters
van de gasfabrieken in huur hebben;
dat in de zitting van 23 December 1870 is gesproken over
de verschillende stelsels in dezen gevolgd in Frankrijk, Enge- J
land en België. Wel is het waar dat in Frankrijk de wet op
den ijk der gasmeters eene gemeentewet is en niet eene Rijks-
wet en buiten Parijs slechts in eenige voo1·name steden be-
staat. Ook te Parüs , waar alle nieuwe en gerepareerde meters
op de fabrieken geükt worden , bestaat er evenwel ook eene
stedelijke inrigting waar gasmeters beproefd kunnen worden
op verlangen van belanghebbenden büaldien er verschil van
mcening mogt ontstaan.
r
l
E
s
I