HomeVerzoekschrift aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, betreffende den ijk van gasmetersPagina 7

JPEG (Deze pagina), 610.82 KB

TIFF (Deze pagina), 6.30 MB

PDF (Volledig document), 36.83 MB

1
l
3
om op eene of andere wüze de wet te ontduiken of eenige
prcssie uit te oefenen op de ambtenaren met het üken der
meters belast, waarvan de mogelükheid of waarschijnlijkheid I
toch waarlijk niet afhangt van de plaats waar zal worden ge- `
ijkt , maar dat het hier geldt eene levensvraag voor de gasmeter-
fabriekanten in het algemeen , te weten de mogelijkheid of de
onmogelijkheid om hunne zaken uit te oefenen;
dat de vertraging, om niet te spreken van de kosten , ver-
; bonden aan het heen- en wederzenden van gasmeters , zelfs 4
aan een ijkkantoor binnen dezelfde gemeente gelegen, het
geheel ondoenlük zoude maken om aan de behoeften hunner j
cliënten , en bijgevolg ook aan die van de gasverbruikers te
voldoen; en wat zoude niet het gevolg zijn, wanneer gasmeter­ `
fabriekanten hunne gasmeters , zoowel nieuwe als gerepareerde,
naar eene andere, misschien verafgelegene gemeente, ter ijking
zouden moeten opzenden ? ·
. dat dit te meer onbillijk zoude zgn, daar toch na het in
werking treden der wet de gasmeterfabriekanten geen andere
dan geijkte gasmeters in den handel mogen brengen, zoodat,
wil men die industrie hier te lande niet geheel vernietigen,
het noodzakelijk is dat hun de gelegenheid worde gegeven om
aan de verpligtingen hun door de wet opgelegd te kunnen
j voldoen zonder benadeeling van hunne zaken; j
dat, wanneer die vergunning aan de gasmeterfabrickanten