HomeVerzoekschrift aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, betreffende den ijk van gasmetersPagina 69

JPEG (Deze pagina), 607.75 KB

TIFF (Deze pagina), 6.32 MB

PDF (Volledig document), 36.83 MB

65
stus Hieruit blükt dus duidelük dat de Staatscommissie ten eenen~
ssic male heeft gebroken met het in de Engelsche wet bestaande
wet stelsel tot berekening van den inhoud van een gasmeter , welk
b@‘ stelsel thans ook in Nederland, doch onder voorbehoud van
las- verandering bij gebleken noodzakelijkheid, is gevolgd, en dat
l6»" zij aanbeveelt de invoering van het stelsel, dat ook ik steeds
vul- voorstend, dat de berekening van den inhoud zou plaats hebben
lert naar het aantal lichten, waarvoor een gasmeter is ingerigt.
the Indien ik nu de vrijheid neem mij op nieuw over dit onder-
llag h werp tot U te rigten, wensch ik daarbij te kennen te geven,
;sic dat ik dat alleen doe ter mededeeling van het belangrijk feit
hat der voorgestelde verandering in de Engelsehe wetgeving. Hoe
Vith gewigtig dit onderwerp ook zij , zou ik niet willen geacht wor-
den aan verschillende andere door mg geopenbaarde wenschen
de mindere waarde toe te kennen. Zoo komt het mij b. v. voor,
as" dat eene verandering in het ontworpen reglement, waardoor de
dB gelegenheid zou gegeven worden om de gasmeters in de fabriek
te doen ijken, van niet minder, ja van nog hooger gewigt voor
;he den handel zou zijn te beschouwen.
Hg Ik heb de eer Uwe Excellentie van mijne bijzondere hoog-
3d- achting te verzekeren en mij te noemen
U Hoog Ed. Gestr. dw. dienaar,
kg {get.) J. F. P. Voem.
nn
ce
.e , ·‘·----·-··#·
ed
of
1
l