HomeVerzoekschrift aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, betreffende den ijk van gasmetersPagina 67

JPEG (Deze pagina), 657.98 KB

TIFF (Deze pagina), 6.31 MB

PDF (Volledig document), 36.83 MB

jl K 0 rm. Bijlago E.

‘ ’s GRAVENHAGE, 20 Augustus 1870.
äi
Hoog Edol Gostrongo Hoor!
Bij gologonhoid van do bohandoling van hot wotsontworp
2 botroffondo do maton, gowigton on Woogworktuigon on. nu on-
langs in mijno jongsto botogon aan Uwo Excollontio, hob ik
gowozon op hot bozwaar on do ongolijkhoid voortvlooijondo uit
don aangonomon grondslag voor do borokoning van don inhoud
_« van oon gasmotor.
A Ik hob daarbij in ovorwoging gogovon, om als maatstaf van
H borokoning aan to nomon hot aantal lichton waarvoor oon motor
A is ingorigt, ovon als dat in Frankrijk on Bolgië goschiodt, doch
mot vorzook om, indion daartogon bozwaron mogton bostaan,
alsdan in allon govallo andoro bopalingon in hot lovon to roopon,
dio aan hot door mij booogdo dool, golijkstolling in zako van
bolastingon, zoudon boantwoordon.
’· Ik zou daar niot moor op toruggokomon zijn, on do ovor­
?‘ vvoging omtront do to makon vorandoringon vordor gohool aan
do wijshoid van Uwo Excollontio hobbon ovorgolaton, zondor
§l mij daarin ongoroopon to mongon, waro hot niot dat zich dozor
dagon oon foit had voorgodaan, dat ik moon tor uwor konnis
to mooton brongon.
Do rogolon dio do Nodorlandscho Wotgovor in dit opzigt hooft
govolgd, zijn dio van do Engolscho vvotgoving, on hot is dus
· niot zondor gowigt, op to morkon, dat thans in Engeland dio
jl rogolon wordon voroordoold on mon thans don wog wonscht in
to slaan, dion ik stoods hob aanbovolon.
Aan Zzjno Excollomic dou Mimklor
van Bimzonlrmdsc/evo Za/con. U
L