HomeVerzoekschrift aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, betreffende den ijk van gasmetersPagina 66

JPEG (Deze pagina), 588.73 KB

TIFF (Deze pagina), 6.31 MB

PDF (Volledig document), 36.83 MB

62 _
woordiging door U de bepaalde verklaring is gedaan,
dat bij de vaststelling der reglementen ten opzigte van
_ het tarief zoodanige bepalingen zouden worden gemaakt, ‘
° dat er met betrekking tot het ijkloon gelijkheid zou j
worden betracht tusschen de natte en de drooge meters.
Het zou dus in den eersten oogopslag verwondering moeten
wekken dat dit punt thans over het hoofd is gezien, doch te-
vens merk ik op dat het ontwerpreglement van Uwer Exeellenties f
departement uitgegaan, slechts is een proef, die door Uwe
naauwlettende zorg om geene gegronde aanmerkingen te doen j
ontstaan, aan het oordeel van verschillende deskundigen werd
onderworpen, van wier aanmerkingen juist zoodanige verbete-
ringen zijn te wachten, als ik bij dezen brief op het oog heb.
Ik neem dus de vrijheid aan Uwe Excellentie beleefdelijk te
verzoeken, dat op het door mü gevoerde betoog door U acht
moge worden geslagen, en dientengevolge in het uit te vaar- c
digen reglement, de inhoud van de verschillende soorten van
gasmeters zoodanig moge worden geregeld, dat tusschen allen A
de gelijkheid van heffing worde betracht. g
Ik heb de eer te zijn, enz.
(get.) J. F. P. Voem.
il
­ li
il
E