HomeVerzoekschrift aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, betreffende den ijk van gasmetersPagina 64

JPEG (Deze pagina), 748.25 KB

TIFF (Deze pagina), 6.34 MB

PDF (Volledig document), 36.83 MB

· { W ' " ' ' ""‘ "”""""l"’" " "" ’· ·­···· --­ -----
l
60
,,g3·Sl1lB1ZGl‘ wordt verstaan het volumen gas, gedurende eene
,, volle werking van den toestel, onder de drukking van eene (
,, èèn centimeter hooge zuil water, doorgedreven, bij het grootste l
. ,, verbruik per uur dat de toestel bestemd is aan te wijzen. "
Q Ware de uitvoerende magt nu aan dit voorschrift gebonden, T
dan zou de quaestie zijn uitgemaakt, doch dat is het geval niet.
De 5° zinsnede van art. 18 zegt toch: ,, voor het geval, dat
,, ten gevolge van gewüzigde zamenstelling der gasmeters de
,, bepaling omtrent den inhoud, voorkomende in het vierde lid,
,, daarop niet meer van toepassing zijn kan, wordt het ijkregt
,, door Ons bij algemeenen maatregel van inwendig bestuur ge-
,, regeld, behoudens de grenzen voor het tarief in het tweede
,, en derde lid vermeld. "
Er is dus in de wet bepaald, dat het 2° en 3° lid van art. 18
zullen blijven geëerbiedigd, doch dat van het vierde lid, dat
den inhoud regelt, onder zekere voorwaarden bij maatregel van
algemeen bestuur mag worden afgeweken.
Welke zijn nu die voorwaarden?
Bij de behandeling van art. 19 van het wetsontwerp op de
maten en gewigten (thans art. 1ö der wet) meende een lid der
Tweede Kamer van de Staten-Generaal (zie Ilrmdelingen der ,
Staten­Generaal, Zitting 1868-1869, beraadslaging van de
Tweede Kamer, bl. 814) het vijfde lid zoo te moeten opvatten,
alsof daarvan alleen zou kunnen gebruik worden gemaakt in
het geval, dat na de invoering der wet nieuwe zamenstellingen
van gasmeters zouden worden gevormd, van zoodanigen aard
dat ze in de oeeonomie van de wet ten opzigte van de bepa-
ling van den inhoud van gasmeters , verandering te weeg
bragten, zoodat, zoolang dat het geval niet was, ten opzigte
van de bestaande natte en drooge gasmeters de bepalingen be-
treffende den inhoud zouden moeten worden gevolgd, zooals
die in het 4"lid van het wetsontwerp stonden omschreven. ·