HomeVerzoekschrift aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, betreffende den ijk van gasmetersPagina 63

JPEG (Deze pagina), 746.76 KB

TIFF (Deze pagina), 6.36 MB

PDF (Volledig document), 36.83 MB

59
j gas in het uur levert, nu is er eene stellige onbillijkheid in
l de bepaling, dat alleen de in art. 5 omschreven inhoud van
j den gasmeter de hoegrootheid van het ijkregt zal bepalen, en
zoude eene bepaling tot regeling daarvan tot grondslag moeten
hebben de hoeveelheid gas bij ééne werking doorgedreven , in
, het verband met het getal werkingen van den toestel in het uur.
l De waarheid van het feit, dat groote ongelijkheid ten gevolge
van de toepassing van het reglement zal ontstaan, kan niet
worden tegengesproken; de proef daarvan kan trouwens elk
oogenblik genomen worden.
Bij de behandeling van het wetsontwerp op de maten en
gewigten heb ik, om tegen die ongelijke heffing te waken, mij
tot de Tweede Kamer der Staten-Generaal vervoegd bij ver-
zoekschriften van 9 April 1868 en van 14 Februarij 1869;
door toezending van een afdruk heb ik daarvan ook de Rege-
ring in kennis gesteld; ten overvloede heb ik de eer ook thans
een exemplaar daarvan over te leggen; de ongelijkheid der
heffing is daarbij in een staat onder cüfers gebragt en springt
dus gemakkelük in het oog. Bij die verzoekschriften heb ik
in overweging gegeven om als maatstaf van berekening aan te
R nemen hel aantal lichten waarvoor een meter is ingerigt, even
als dat in Frankrük en België geschiedt. Mogten daartegen
echter onverhoopt bezwaren bestaan, de Regering gelieve dan
zoodanige andere bepalingen in het leven te roepen, waardoor
gelijkstelling in zake van belastingen zal ontstaan.
Tegen het hier opgemerkte zou echter eene bedenking kun-
nen worden aangevoerd, namelgk: dat de wetten deze zou
hebben beslist en die geene andere regeling gedoogt.
En nu valt het niet te ontkennen, dat de wet van 7 April
1869 (Staatsblad n°. 57) in art. 18, zinsnede 2 heeft bepaald,
dat het ijkregt voor den gasmeter zich zal regelen naar den
inhoud, en dat de 4° zinsnede zegt, dat ,, door inhoud van een