HomeVerzoekschrift aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, betreffende den ijk van gasmetersPagina 61

JPEG (Deze pagina), 675.34 KB

TIFF (Deze pagina), 6.39 MB

PDF (Volledig document), 36.83 MB

57
niet anders dan de werking van den droegen meter storen.
Voor den natten meter is hierin geen bezwaar gelegen, daar
men bij dezen meter het middel l1eeft, op zeer eenvoudige
· wüze het overtollige water af te tappen. Zelfs de juistheid
van een droegen gasmete1· moet met een nat toestel beproefd
worden! In het ,, Journal of gaslighting" van 5 Januarij 1869
`E staat onder het hoofd ,, Instructions for the gasexaminers ,, , op"
bladz. 14: ,, No meter other than a wel one shall be used in
1 testing gas under this Aet. ". Hoewel hier te lande minder
bekend, is echter de drooge meter volstrekt geen nieuwe zaak.
Kort na het verschijnen van den natten, kwam ook de drooge,
en toch heeft laatstgenoemde nooit tegen den eersten kunnen
j eoncurreeren en er is steeds een veel grooter aantal natte
l meters in gebruik dan drooge. Eenige gasondernemingen heb-
i ben wel is waar hunne natte meters door drooge doen vervan-
I gen, maar daarentegen zün er veel meer die of nooit drooge
J meters gewild hebben of hunne drooge meters door natte heb-
” ben doen vervangen. Zelfs hier te lande bestaat een gasfabriek
die in den aanvang drooge meters gebruikte, maar later daar-
lg van is teruggekomen en sedert eenige jaren bezig is die door
natte te vervangen.
l Thans wenseh ik mede te deelen waarop müne klacht rust,
dat in het ontwerpreglement de drooge meter, wat het ijkregt
betreft, zeer bevoordeeld wordt tegenover den natten gasmeter.
ë Artikel 5 van het ontwerpbesluit houdt in het volgende:
j ART11<nL 5.
De in het vorig artikel bedoelde wüzerplaten bevatten
daarenboven de opgaven van:
a. den naam van den vervaardiger benevens een volg-
nummer;
/2. het jaartal der vervaardiging;