HomeVerzoekschrift aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, betreffende den ijk van gasmetersPagina 6

JPEG (Deze pagina), 611.40 KB

TIFF (Deze pagina), 6.30 MB

PDF (Volledig document), 36.83 MB

u 2
aan Zijne Excellentie heeft ingezonden , de eerste in dato 28
Julij 1870 en de tweede in dato 20 Augustus 1870. Adressant
neemt de vrijheid deze documenten hierbü als bijlagen over te
leggen ter inzage en beoordeeling Uwcr Vergadering;
dat naar aanleiding van de verhandelingen, die plaats hadden
in de zitting van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van
den 23sten December jl. en met het oog op later te nemen
beslissingen in deze zaak, hij zich met dit adres hoofdzakelijk
ten doel stelt om onder het oog te brengen het overwegende `
belang dat er voor zijne industrie in gelegen is, om, onafhan­ I
kelijk van het vestigen van een of meerdere rijks-ijkkantoren ,
ook de gelegenheid te geven om aan de meterfabrieken zelve
de gasmeters, die daar vervaardigd en gerepareerd zullen wor-
den, te doen ijken;
dat in zijne memorie aan Zijne Excellentie den Minister van
Binnenlandsche Zaken (als bülage C hierbij gevoegd), onder
art. 1 en 12 de gronden zijn aangegeven, die hiervoor kunnen _
pleiten;
dat hü daarbij op den voorgrond wenseht te stellen , dat bg
het uiten van zijn verlangen , hij wel kan geacht worden ge-
heel ter goeder trouw te handelen, daar toch een gasmeter-
fabriekant met de levering van gas aan particulieren niets te
maken heeft, en er dus geen sprake zijn kan, dat bij hem of i
bij eenig ander gasmeterfabriekant de bedoeling zoude bestaan,