HomeVerzoekschrift aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, betreffende den ijk van gasmetersPagina 56

JPEG (Deze pagina), 478.53 KB

TIFF (Deze pagina), 6.29 MB

PDF (Volledig document), 36.83 MB

52
` Aar. 13.
Al hetgeen verder op het onderzoek of stempelen van gas-
meters betrekking heeft, wordt door Onzen Minister van Bin-
nenlandsehe Zaken bü algemeene instructie geregeld.
E Anr. 14.
l De bepalingen onder a en b van art. 5 zijn niet van toe-
passing op de voor den lsten Januarij 1872 in gebruik zijnde
gasmeters.
Tot den lsten Januarij 1875 zijn de bedoelde gasmeters vrij-
gesteld van de bepalingen vermeld onder 0 en d van het boven
aangehaalde artikel en kunnen overigens op die gasmeters het
meetvermogen en de inhoud op afzonderlijke aan de toestellen
aan te brengen metalen platen worden vermeld.
Aar. 15.
Dit besluit treedt in werking den lsten Januarij 1872.
E