HomeVerzoekschrift aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, betreffende den ijk van gasmetersPagina 53

JPEG (Deze pagina), 577.27 KB

TIFF (Deze pagina), 6.27 MB

PDF (Volledig document), 36.83 MB

. 49 .
j zouden moeten hebben. Indien nu de ambterrar·en slechts vijftig
j meters te gelijk van derrzelfdcn persoon behoeven aan te nemen,
j en op schriftelijke aanvraag eers! binnen de r·eerlz`cn dagen me-
dedeeling gedaan wordt van het trjdslip waarop de meters
toegezonden kunnen worden, hoe zoude het dan voor een meter-
fabriekant mogelijk zgn om zijne zaak uit te oefenen? Op die
, wüze zoude geen rncterfabriek hier te lande kunnen bestaan.
,1 Alleen vreemde irrvoerders, die ongaarne een eigen laborato-
~4
rium zouden willen oprigten, zouden daarmede gebaat zün,
daar zr] toch op gelijken voet hunne meters op de Rrjksrjk­
kantoren geijkt zouden kunnen krijgen.
Te Parüs, alwaar zooals reeds is aangetoond de meters op
de fabrieken zelve geijkt worden, wordt om de twee of drie
51 ,
dagen daartoe gelegenheid gegeven en wordt aan elken meter-
fabriekant door de dienstdoende ambtenaren schriftelijk kennis
l
gegeven van de dagen daartoe bepaald voor de respectieve
Pl fabrieken, zooals blükt uit het onderstaande afschritt van een r
schrijven aan onze firma aldaar gerigt:
Ponts et chzrnssées.
‘j Direction de la voie publique
*.1
l et des
promeuadcs de Paris.
Inspecteur principal _
j de Péclairage de Paris.
Bureau
9. Place de l’Hötel de Ville.
tr ....._.
ll
§‘ N°. du régistre d’ordrc
A. 1354.
,, Paris le 23 Mars 1870.
ir
à ,, Monsieur !
i J’ai l’honneur de vous inforrnor ue la vèritication
` 77
,, de vos compteur·s a gas aura lieu, le mois d’Avril
4