HomeVerzoekschrift aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, betreffende den ijk van gasmetersPagina 51

JPEG (Deze pagina), 662.68 KB

TIFF (Deze pagina), 6.28 MB

PDF (Volledig document), 36.83 MB

l
jj
47
Am. 10.
Voor dat oon motor door don fabriokant tor stompoling wordt
aangobodon, hooft dozo door oono voorafgaandc boprooving roods
do zokorhoid vorkrogon dat hg in allon doolo good is. Vor-
moont dus oon dionstdoondo ambtonaar oon motor to mooton
afwijzon, dan zal toch zokor wol aan don fabriokant do golo­
, gonhoid vvordon gogovon om zich van do gegrond/zeitl dor opgo-
govon bovvoogrodonon to ovortuigon, of do ongegrond/Leid daar-
van to kunnon aantoonon? Vooral in don oorston tüd zoudo
zulks wonscholijk zijn, daar hot boproovon van motors oono
spocialitoit is, Waartoo moor zaakkonnis, ondorvinding on naauvv-
kourighoid voroischt Wordt, dan mon van oon ambtonaar, voor
vvion hot work nog vroomd on niouw is, vorwachton kan.
Anr. 11.
Goono bomorking.
Am. 12.
Do bopalingon in dit artikol vorvat zoudon do toopassing dor
vvot grootondools bolommoron. Er zün hior to lando zokor minstons j
vijftig duizond motors in gobruik: hoovolo jaron zoudon or dus _
op dio vvijzo niot modo goniooid zün, alvorons dio allon goükt
zoudon kunnon wordon. Zoodanigo bopalingon zoudon oono
algomoono stromming voroorzakon on do motor- zoovvol als do
gasfabriokanton in do onmogolijkhoid stollon om aan do bohoofto
to voldoon on hunno zakon bohoorlijk to drijvon. Wij als
motorfabriokanton ontvangon vvokolüks gomiddold ruim honderd
à homlerd vyflig motors tor reparatie, dio govvoonlijk binnon
do voortion dagon of drio wokon bohoorlijk goroparoord aan do
oigonaron toruggozondon mooton wordon , daar do gasfabriokon
andors oon to grooton voorraad van dio toostollon voorhandon