HomeVerzoekschrift aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, betreffende den ijk van gasmetersPagina 50

JPEG (Deze pagina), 505.90 KB

TIFF (Deze pagina), 6.28 MB

PDF (Volledig document), 36.83 MB

ik iiii ii
¥ s
46
Am. 10. E
Meent de dienstdoende ambtenaar een ter stempeling aange-
boden gasmeter niet te kunnen goedkeuren, zoo deelt hij zulks
p schriftelijk met opgave der beweegredenen aan den belangheb­
· bende mede.
Anr. 11.
De dienstdoende ambtenaar onderzoekt de gasmeters naar de
orde waarin zij hem zijn geworden.
Anr. 12. I
Hü behoeft niet meer dan vijftig gasmeters door denzelfden
persoon aangeboden te gelijk in ontvangst te nemen.
Hij kan ten alle tijde het in ontvangst nemen van gasmeters
weigeren, zoo tot berging er van in zijn kantoor niet de noo-
dige ruimte aanwezig is.
Belanghebbenden ontvangen van hem, binnen 14 dagen op
schriftelijke vraehtvrije aanvrage, mededeeling van het tijdstip
waarop zij hem hunne gasmeters kunnen toezenden.
Die tijdstippen van ontvangst worden door den ambtenaar
geregeld naar de orde waarin de aanvragen tot hem gekomen zijn.