HomeVerzoekschrift aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, betreffende den ijk van gasmetersPagina 5

JPEG (Deze pagina), 467.89 KB

TIFF (Deze pagina), 6.18 MB

PDF (Volledig document), 36.83 MB

KOPIJ.
Acm
de Tweede Kamer dez St(lt(,’72·G87267‘(ZLll,
Geeft met versehuldigden eerbied te kennen J , F. P. VOGIN ,
gasmeterfabriekant te ’s Gnkvnmmen (representant der firma
J. BRUNT & C". te Puurs):
dat hij zieh gedrongen gevoelt zich nogmaals tot de Tweede
Kamer te wenden met betrekking tot den ük der gasmeters.
Reeds vroeger heeft adressant de vrijheid genomen zich over
hetzelfde onderwerp tot Uwe Vergadering te wenden en wel
met verzoekschriften dd. 9 April 1868 en 14 Februarij 1869;
dat hij het niet onnoodig aeht aan Uwe Vergadering mede-
deeling te doen, dat hij over dezelfde zaak eene memorie heeft
ingediend aan Zijne Exeellentie den Minister van Binnenland-
sehe Zaken in dato Julij 1870, waarin hij de vrijheid nam
eenige bedenkingen te maken tegen een ontwerp van reglement
betreffende den ijk der gasmeters , dat hem onder de oogen
was gekomen, en later in vervolg daarop nog twee missiven
1