HomeVerzoekschrift aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, betreffende den ijk van gasmetersPagina 47

JPEG (Deze pagina), 765.20 KB

TIFF (Deze pagina), 6.29 MB

PDF (Volledig document), 36.83 MB

I
E
i 43
i Aar. 7.
De toepassing van de voorschriften in dit artikel vervat zoude
zeer te betreuren zijn. Alle natte meters toch, zooals die nu
gemaakt worden boven de capaciteit van 20 lichten, kunnen
de bedoelde drukking van eene zeven en een half centimeters
j hooge zuil water verdragen, doch de kleinere soorten van
ij meters niet. Een 5 lichtsmeter b. v. kan hoogstens eene druk-
king van een 5 centimeters hooge zuil water verdragen en de
2 en 3 lichtsmeters nog minder, derhalve zouden al de in ge-
§ bruik zünde meters beneden de capaciteit van 20 lichten eene
kostbare wijziging moeten ondergaan alvorens geijkt te kunnen
worden en dan blüft nog de vraag over, of de 2 en 3 lichts-
meters zoodanige wijziging zouden lrmmcn ondergaan? Zoodat
de maatregel bijna gelijk zoude staan aan het supprimeren der
meters van die capaciteiten. Wanneer men nu in aanmerking
neemt, dat ruim de helft, zoo niet twee derden van de in ge- j
bruik zijnde meters, beneden de capaciteit van 20 lichten zijn, j
dan kan men nagaan welke ontzaggelijke kosten daardoor aan i
de eigenaren zouden opgelegd worden, niet alleen voor het
wijzigen der reeds in gebruik zijnde meters, maar ook voor
de latere aan te schaffen nieuwe meters volgens het vereischte
stelsel gemaakt, die natuurlijk veel hooger in prijs zouden zijn.
Bovendien zouden bij de kleine verbruikers, die tot heden met
-een 2 of 3 lichtsmeter hebben kunnen volstaan, niet alleen een
grootere en bügevolg ook een duurdere meter geplaatst moeten
worden, maar ook hunne gasleiding, (voor een kleinen meter
ingerigt) in verhouding tot den grooteren meter, moeten gewij-
zigd worden. Deze onkosten komen van zelve indirect ten laste
j van den verbruiker. Het gevolg van dusdanigen maatregel zou
dan zijn dat de verbruiker (en vooral de kleine) in plaats van
door de invoering van den ijk op de gasmeters bcvoordccld te
worden, zeer bepaald daardoor bcezadcclzl zoude worden, hetgeen