HomeVerzoekschrift aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, betreffende den ijk van gasmetersPagina 45

JPEG (Deze pagina), 707.60 KB

TIFF (Deze pagina), 6.29 MB

PDF (Volledig document), 36.83 MB

41
of de syphon of de flotteur verhoogd of verlaagd zoude moeten
worden, en daartoe dient de meter uit elkander genomen te
worden.
Indien echter het feit, dat de verbruiker het altijd in zijn
magt heeft om het overtollige water tot op de normale water-
lijn te laten afloopen, niet als een genoegzame waarborg wordt
V beschouwd, dan zoude de bepaling gemaakt kunnen worden,
dat bij de hoogste waterlijn geen grootere miswijzing mag plaats
hebben dan 2 à 3 °/0, zonder echter den laagsten waterstand
te beperken, daar 'de afwijkingen ten gevolge van dien alleen
ten nadeele van den gasverkooper kunnen zijn, en hij , beter
dan iemand anders in staat is te oordeelen, aan welk verlies
of speling hij zich moet onderwerpen met het oog op de be-
zwaren, die uit een te geringe speling kunnen voortspruiten.
· Wij moeten hier ter loops de opmerking maken, met betrek- j
j king tot de hnarfjne juistheid die men van den meter verlangt,
dat men in het algemeen te veel uit het oog verliest de ver- [
schillende toestanden waarin meters te staan komen, waardoor V
veel grootere afwijkingen uit den aard der zaak zelve ontstaan,
dan die men tracht door de wet te regelen. Ook wordt er niet
¥ op gelet, dat verreweg de meeste verbruikers een veel grooter
aantal lichten branden dan waarvoor de meters zijn bestemd,
hetgeen altijd ten nadeele van den gasverkooper is.
In de Engelsche wet is daarin echter voorzien.
In sectie XVI leest men:
,, Every consumer of gas may purchase and use for the
,, measurement of the gas supplied to him, any Meter duly
,, stamped under the authority of this Act, provided that
,, the gas to be consumed per hour shall not exceed the
,, quantity per hour the Meter is intended to measure, so
,,marked on the outside thereof as afore said."