HomeVerzoekschrift aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, betreffende den ijk van gasmetersPagina 43

JPEG (Deze pagina), 736.95 KB

TIFF (Deze pagina), 6.37 MB

PDF (Volledig document), 36.83 MB

1
1
1
ee Q
men het als niet doenlijk of raadzaam geoordeeld, zelfs die i
limiten te stellen en heeft men dan ook daarvan afgezien. j
Het moet niet uit het oog verloren worden, dat, gesteld
zelfs dat een meter de bijvoeging van meer dan 2°/0 water kan
verdragen, alvorens het in de syphon overloopt, de gasver­
bruiker het toch altijd in zijn magt heeft door het uitnomen
der zijschroef het overtollige water tot op de normale waterlün
te laten afioopen, en wat betreft het mindere water dat een
meter verdragen kan alvorens de flotteur of klep den toevoer 1
van gas afsluit, kan zulks alleen ten nadeele zijn van den gas-
verkooper. Een te geringe speling tusschen de hoogste en
laagste waterlijn, kan niet anders dan groote moegelükheden
in de werking van den toestel veroorzaken en bij gevolg ook
schade en last aan gasverbruiker en gasverkooper berokkenen.
Onzes inziens is de eenige practische wijze van beproeving, die
van de normale of werkelijke waterlijn met geoorloofde afwü­
king van 1 °/0 ten voordeele of nadeele van gasverbruiker of j
gasverkooper. De normale waterlijn eenmaal geregeld zijnde i
kan ook nooit aanleiding geven tot verschil van meening,
terwijl de beproeving bij hoogsten en laagsten waterstand een
V ruim veld zou openen voor vele en moeijelgke kwestiën.
Daarbij komt nog een bezwaar dat zich in de fabricatie zoude
voordoen. Hoeveel zorg er ook besteed moge worden in het maken
en zamenstellen der verschillende onderdeelen van een meter,
is het onmogelijk dat de toestel, al ware die in de handen van
den bekwaamsten werkman, bij de eerste verificatie niet een
verschil van 1 a 2 °/0 in de aanwijzing zoude opleveren. Zoo-
danig verschil wordt echter hersteld door de waterlijn te ver-
hoogen of te verlagen door middel van een daartoe bestemd
beweegbaar regulateurtje; maar indien de beproeving op de
twee waterstanden moet geschieden, dan zoude de herstelling
van een verschil of afwijking zeer kostbaar zijn, daar alsdan