HomeVerzoekschrift aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, betreffende den ijk van gasmetersPagina 41

JPEG (Deze pagina), 669.09 KB

TIFF (Deze pagina), 6.33 MB

PDF (Volledig document), 36.83 MB

37 i
,, or complete action of the meter, and also the quantity
,, per hour it is intended to measure in eubie feet, deno-
,, minated or marked in the outside thereof in legible letters
,, or figures?
Zooals reeds in onze beide adressen, in dato 9 April 1868
en 14 Februarij 1869, aan de Tweede Kamer der Staten-
Generaal is aangetoond, kunnen wij ons niet vereenigen met
den uitleg in dit artikel gegeven van meetvermogen en inhoud
van een meter. Wü zijn nog steeds van gevoelen dat het
stelsel voor eenheid van meetvermogen of inhoud, zooals in
België en Frankrijk is aangenomen, het beste is, te weten:
140 liters of kubieke deeimeters per lieht en per uur met 100
omwentelingen van den trommel, dus voor een 3 liehtsmeter
420 liters per uur, voor een 5 liehts, 700 liters per uur, enz.
u
Am. e. ‘
tren ,
Indien de 2 °/0 en 3 °/0, vermeld onder c van art. 6, de
_ veroorloofde afwijkingen waren ten voordeele en nadeele van
l dc gasverbruiker en gasverkooper, dan zoude dit zeker van de
mel , zijde der Regering zeer toegeeflijk zijn (bij de beproeving op
_ den normalen waterstand wordt sleel1ts 1 °[0 en 2°/0 ten voor-
adje .
deele of ten nadeele toegestaan), maar wanneer do boproevmg
op de beide waterstanden moet geschieden , zooals in het
van Ministeriëele begeleidend sehrüven is vermeld, dan is de zaak
Ha- geheel anders en zoude zoodanige wijze van beproeving aan
kmo- oneindig tijdverlies en groote moeijelijkheden aanleiding geven.
° Het stelsel is wel is waar in Engeland aangenomen, maar daar
ondervindt men ook al de kwellingen en lasten daaraan ver-
bonden. Ook in Frankrijk is de kwestie geopperd geworden ,
doeh daar gold het een verschil van 3 a 4 °/0 als hoogsten l
waterstand en 4 a 6 °/0 als laagsten waterstand, en toch heeft