HomeVerzoekschrift aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, betreffende den ijk van gasmetersPagina 38

JPEG (Deze pagina), 516.56 KB

TIFF (Deze pagina), 6.32 MB

PDF (Volledig document), 36.83 MB

34
ART. 5. ·
De in het vorig artikel bedoelde wijzerplaten bevatten daar- I
enboven de opgaven van: Z,
cz. den naam van den vervaardiger, benevens een volg- b
b. het jaartal der vervaardiging; D
c. het meetvermogen van den toestel; · 5,
rl. zijn inhoud. 1;
Het meetvermogen van een gasmeter is de in kubieke meters [
uitgedrukte hoeveelheid gas, die er in een uur, onder eene 5
werkelüke drukking van een zuil water, één centimeter hoog, Z
en bij het grootste verbruik, dat de toestel bestemd is aan te X
wijzen, doorgedreven wordt. 5
Door inhoud van een gasmeter wordt verstaan het volumen j
gas uitgedrukt in kubieke deeimeters , hetwelk gedurende eene (
volle werking van den toestel onder de bovengemelde werke- E
lijke drukking en bij het aanwenden van het geheele meet· ]
vermogen door het werktuig gedreven wordt. ]
De werkelijke drukking is het verschil tusschen de drukking
van het gas dat in den gasmeter gevoerd wordt en die der
buitenlucht. ;