HomeVerzoekschrift aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, betreffende den ijk van gasmetersPagina 29

JPEG (Deze pagina), 700.82 KB

TIFF (Deze pagina), 6.33 MB

PDF (Volledig document), 36.83 MB

x
1
25
,, le droit de faire vérifier son appareil, lorsqu’il doute de A
,, la régularite de sa marche.
,, Lorsque la compagnie ou l’abonne demande que l’essai
,, d’un compteur en service soit fait au gazomêtre, la véri- j
,, fication a lieu dans le laboratoire de l’administration
,, municipale en présence des parties intéressées et donne
{ ,, lieu à. la perception de la taxe."
Indien een verbruiker mogt verlangen dat zijn reeds geijkte
‘ meter op nieuw werde beproefd, dan zoude zulks ook wel ten
zijnent gedaan kunnen worden, zooals het in België geschiedt.
Een proefmeter zoude daartoe voldoende zün, het gas door
beide toestellen heen voerende.
In Engeland heeft men de moeijelijkheid ingezien om ge-
noegzarne kantoren van Rijkswege op te rigten, daarom heeft
men dan ook aan alle gemeentebesturen de bevoegdheid gege- j
ven om, daar waar deze een ijkkantoor verlangden te hebben,
de uitvoering der wet op zich te nemen (zonder daartoe echter
gedwongen te kunnen worden), in welk geval zij voor eigen
rekening de noodige standaarden zouden moeten aanschaffen,
de ijkers aanstellen en salarieeren en de baten genieten voort-
‘ spruitende uit de ijkloonen, en alleen daar, waar de gemeen-
tebesturen in gebreke blijven om van dit regt gebruik te ma- A
ken, wordt dan de wet door de ,, Borough Justices" of ,, County
Justices" in werking gebragt; maar nu de 10 overgangsjaren
ten einde spoeden, blijkt het dat de uitkomst zeer onvoldoende
is en de wet zeer ongelijkmatig werkt, zooals blijkt uit het
navolgende uittreksel van het ,, Journal of Gaslighting" van
1 Februarij 1870, bl. 82:
,, The approach of the period when, under the Sales of
,, Gas Act and its arnending Acts, the use of unstamped
,, meters becomes illegal in the counties of Gloucester and