HomeVerzoekschrift aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, betreffende den ijk van gasmetersPagina 27

JPEG (Deze pagina), 718.12 KB

TIFF (Deze pagina), 6.31 MB

PDF (Volledig document), 36.83 MB

* E
t ï
_ 23 t
gaan die noodig zouden worden, indien de voorgestelde regle-
menten in werking mogten treden. Hoe meer faciliteit aan de i
fabriekanten gegeven wordt om de wet stipt na te kunnen
komen, des te gemakkelüker, spoediger en geleidelijker zal ,
ook de overgang kunnen zijn.
‘ Ook kan hier worden aangevoerd dat op een gasmeterfabriek
i een veel grooter aantal meters in een gegeven tijd beproefd en
geijkt kan worden, dan op een Rüks-ijkkantoor, aangezien de
te beproeven meters reeds daags te voren gevuld en gereed
gemaakt kunnen worden door den fabriekant, zoodat de amb-
tenaar slechts te constateren heeft of alles in orde is, alvorens
met de beproeving te beginnen. Te Parijs worden in eene
séance van drie uren, circa vvyftig meters beproefd en geijkt.
Ook het groote tijdverlies, de sehade en belangrijke kosten
verbonden aan het heen en weder voeren der meters van en j
naar het ijkkantoor zonden daardoor aan den fabriekant bespaard
worden; want sommige meters zijn zeer groot en zwaar.
Dit neemt evenwel niet weg dat het toch wenschelijk zoude
zijn in het algemeen belang, dat in groote gemeenten, alwaar
aanzienlijke gasfabrieken gevestigd zijn, ook gelegenheid zoude
r bestaan om meters op de plaats zelve beproefd en geijkt te
kunnen krügen. (Misschien zouden die gasfabriekanten ook wel I
genegen zgn een proefkamer of laboratorium op hunne fabrie-
ken in te rigten.)
In de meergenoemde reglementen van het ,, Departement de
la Seine" is daarin voorzien, daar leest men onder hoofd-
stuk IV:
,, Vérijïcation des compzeurs ailleurs que chez lc fabricmzt."
,, Bien que tout compteur qui a subi l’opération du
,, poinçonnage doive être accepte par les abonnés comme
. ,, un instrument exact et légal, chacun conserve cependant
t