HomeVerzoekschrift aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, betreffende den ijk van gasmetersPagina 25

JPEG (Deze pagina), 710.54 KB

TIFF (Deze pagina), 6.31 MB

PDF (Volledig document), 36.83 MB

i
' l
­l
21
,, que le constructeur met à la disposition des agents de
` ,,l’administration municipale, ainsi que toutes ohoses neces- L
,, saires aux apprêts du poinçonnage.
,, Outre le Gazomêtre avec echelle divisee et le compteur
,, controleur, ce laboratoire renferme un compte seconde, ’
,, un thermomêtre plongeur, un niveau à. bulle d’air, des
,, manomêtres , des tuyaux , des raccords, un nombre suftisant
,, de beos de brüleurs, en un mot le matériel convenable
,, et necessaire.
,, Le Gazomêtre a ete préalablement jauge, et le compteur
,, controleur véritié avec soin par l’agent du service municipal ,
,, ces deux appareils etant, l’u.n la mesure etalon qui doit
,, servir à. la veriiioation des compteurs, l’autre, une mesure
,, exaote, dont les indications apportent un eontröle à. eette
,, même operation? 1
Zeer vvensohelgk zoude het zgn, zoo dit systeem ook hier X
konde worden ingevoerd; het zoude voor de Regering eene
groote besparing van kosten en voor de gasmeterfabriekanten
eene groote faciliteit zijn. Het toeval vvil dat de meterfabrieken
hier te lande in een zeer beperkten kring gevestigd zgn, te
weten: ’s Gravenhage, Schiedam, Dordrecht en Gouda. Een
gker en misschien een adjunct~gker, domieilium hebbende hetzij
te ’s Gravenhage of Rotterdam, zouden derhalve gemakkelijk
op verschillende dagen der vveek aan alle behoeften dezer fabrieken
kunnen voldoen. Te meer zoude dit wensohelgk zgn, daar toch
van het tgdstip af dat de gk in werking komt, de meter-
fabriekanten alsdan geen andere dan gegktc meters in den
handel mogen brengen, zoodat eigenlijk de gegkte meters door
de gasmeterfabriekanten naar vvgd en zgd verspreid moeten vvor­
den, en alle in gebruik zgnde meters die niet gegkt zgn toch
bg hunne fabrieken moeten komen om de wijzigingen te onder-