HomeVerzoekschrift aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, betreffende den ijk van gasmetersPagina 23

JPEG (Deze pagina), 598.63 KB

TIFF (Deze pagina), 6.29 MB

PDF (Volledig document), 36.83 MB

i
t
BEMERKINGEN.

Anrmmn. 1.
Daar de oprigting van Rijksvvege van kantoren voor den IJk
van gasmeters zeer kostbaar zal zün, zoo is het te vermoeden
dat het aantal gering zal wezen. Welke gemeenten echter ook
daartoe mogten worden aangewezen, zal het hoogst noodzakelijk
zijn dat in alle gemeenten waar gasmeterfabrieken bestaan ook
ijkkantoren gevestigd worden, tenzij het in de bedoeling der j
Regering mogt liggen om voor de gasnreterfabriekanten eene
uitzondering op den regel te maken en de door hen gemaakte A
en gerepareerde meters op hunne fabrieken te doen beproeven
en ijken in een door de fabriekanten in te rigten proeiloeaal
of laboratorium, voorzien van al de noodige standaard proef-
toestellen, overeenkomstig de voorschriften en behoorlijk geijkt,
en zooals het in Frankrgk en België geschiedt. In de reglementen ­
van het ,, Departement de la Seine" van 26 April 1866 op den ijk
van gasnreters wordt daaromtrent het volgende voorgeschreven,
onder het hoofd:
,, Instructions relatives à la vêrification et arr poinçonnage
,, des compteurs à gas. "
,, La veriiication et le poinçonnage des compteurs s’effec-
,, tuent au domicile de celui qui fabrique ou fournit ces
,, appareils.
,, A cet effet, il existe, dans chaque fabrique de compteurs,
,,un labor·atoire qui est reserve aux essais des appareils et