HomeVerzoekschrift aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, betreffende den ijk van gasmetersPagina 21

JPEG (Deze pagina), 435.71 KB

TIFF (Deze pagina), 6.34 MB

PDF (Volledig document), 36.83 MB

l
K 0PIJ. Bjjlagg Q, {
`
’s GRAVENHAGE, den 16u Julü 1870.
Hoog Edel Gestrenge Hee1·!
Ik heb de eer Uwe Excellentie hierbij te doen toekomen
mijne bemerkingen op het ontwerp-reglement, inhoudende
eenige voorschriften strekkende tot uitvoering van onder-
scheidene bepalingen der wet van 7 April 1869 (Staatsblad
n°. 57) betreffende den ijk der gasmeters, met beleefd 3
verzoek Uwe aandacht daaraan wel te willen wijden. {
Met verschuldigde gevoelens van hoogachting heb ik de
eer te zgn
Uwer Excellenties dienstwillige dienaar,
(get.) J. F. P. Vocuv. ·
Vertegenwoordiger ia Nederland van de firma
‘ J. Brunt en C°., gasmeterfclbrlelcavll te Parüs.
n
Aan Züne Excelleatrie den Minister
van B‘l7l7Z87?lCl71Cl8ClL6 Zaken.
2
I