HomeVerzoekschrift aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, betreffende den ijk van gasmetersPagina 18

JPEG (Deze pagina), 705.46 KB

TIFF (Deze pagina), 6.31 MB

PDF (Volledig document), 36.83 MB

14
is de heffing op de belde metersoorten ongelg/mmllg, en dan
wordt de drooge meter en züne fabricatie bevoordeeld boven
den wallen. Immers, de drooge meter, die bij elke omwenteling
of eene werking mlneler gas doorlaat dan de natte in eene om-
wenteling doen kan, maakt echter door den aard zijner inrigting
meer owmvenlelingen pe1· uur dan een natte meter, zoodat voor
een droegen meler mlncler ijkregt zoude geheven worden dan °
voor een natten, tot llezeljile leverings-hoeveelheid geschikt. «
Daarom is de voorgestelde standaard van ijkregt ongelük en j
onbillyk. De juiste en billüke maatstaf van berekening is HET ‘
AANTAL Lrenrm , waarvoor een meter is ingerigt. ·
Van de natte meters wordt de grootte of capaciteit van den
trommel zoodanig berekend, dat met lzonelercl omwentelingenper
uur de hoeveelheid van honderd veertig kubieke decimeters of
liters gas per licht wordt doorgelaten. Door de stad Parijs is
deze capaciteit als vereischte gesteld. In Engeland wordt even-
zoo het reglementaire licht op vijf voet (of circa 140 liters)
berekend.
De aanneming der standaard-berekening, zoo als die in het
wets-ontwerp wordt voorgesteld, zou dus ten gevolge hebben
dat een gasverbruike1· , een dagelüksch verbruik hebbende van vüf
lichten, bediend of gemeten door een natten meter, een veel
lzooger ijkregt zoude moeten betalen dan een ander verbruiker, '
dezelfde verlichting hebbende, maar met het eenige verschil s
dat het gas door een droogen meter gemeten wordt.
Tcr verduidelijking en staving züner gegevens heeft verzoeker jj
de eer hierbü te voegen een staat, aantoonende de respectieve l
capaciteiten der natte en drooge meters , als ook de respectieve i
prüzen voor den ijk van beide soorten volgens de standaard-
berckening , in het wets-ontwerp vermeld, en het daaruit voort-
spruitende verschil ten voordeelc van den droegen meter.