HomeVerzoekschrift aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, betreffende den ijk van gasmetersPagina 17

JPEG (Deze pagina), 593.57 KB

TIFF (Deze pagina), 6.26 MB

PDF (Volledig document), 36.83 MB

K 0 P IJ. Bijlage B.
Acm
. dc Twccclc Kamer der State2z­Genemal,
Geeft met verschuldigden eerbied te kennen J. F. P. Voorn ,
gasmeterfabriekant te ’s Gravenhage:
dat hü, onder verwijzing naar zün vroeger adres en na ken-
nisneming van het nieuwe ontwerp van wet op de maten, ge-
wigten en weegwerktuigen , nogmaals moet terugkomen op de
naar zijn inzien onbillijke verhouding , dat van alle maten en
gewigten de ijle en hcrq/r gratis zoude geschieden , met uitzon-
dering alleen van den gasmeter , die in beide gevallen ijkloon l
zoude moeten betalen. Vooral de betaling bij herzj/t is een
groot bezwaar, daar gasmeters , door verschillende oorzaken,
dikwijls aan herijk onderworpen zullen moeten worden. Te
l Parijs kunnen alle meters, die eenmaal den ijk betaald hebben,
l gratis her-zj/st worden , na een of meer reparatiën ondergaan te v
hebben.
Niet minder dan de prijzen zelve , is de standaard van be-
rekening dier präzen af te keuren, daar het toch de bedoeling
moet zijn, alle soorten van meters gelijkelijk te belasten, terwijl
op de wüze door de Regering voorgesteld, de clrooge boven de
natte meters worden bevoorregt.
Wanneer toch de hoeveelheid gas , door eene omwenteling
van het werktuig gemeten, dienen moet tot maatstaf of eenheid
van ükregt, zonder dat het aantal omwentelingen, dat een meter
in een uur maken kan, in aanmerking wordt genomen, dan